വെടി മാത്തൻ

വെടി മാത്തൻ മരിച്ചു..... (വെടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല. പറവയേ വെടിവച്ചു കിട്ടിയ സ്ഥാനപ്പേരാണ്.) മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗ വാതിൽക്കലെത്തിയ വെടി മാത്തൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ പത്രോസ് ശ്ലീഹായേ കണ്ടു മുട്ടി. പത്രോസ്: "സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങ് പറയേണ്ടതുണ്ട്." വെടി മാത്തൻ : പ്രഭോ... ഏതാണാ വാക്ക് ? പത്രോസ്: ലവ് വെടി മാത്തൻ: L O V E പത്രോസ് : വളരെ ശരിയാണ് അകത്തേക്ക് വരൂ. വെടിയേയും കൂട്ടി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ … Continue reading വെടി മാത്തൻ

Advertisement

ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ | രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ Vol:1 | MALAYALAM | Funny Riddles

https://youtu.be/5S_R22EbXas ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ | രസകരമായ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ Vol:1 | MALAYALAM | Funny Riddles

Kusruthi chodhyam – കുസൃതി ചോദ്യം – ഇവിടെ വരേണ്ട അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരങ്ങൾ comment boxil രേഖപ്പെടുത്തുക 😅 👇

Kusruthi chodhyam - കുസൃതി ചോദ്യം - ഇവിടെ വരേണ്ട അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഉത്തരങ്ങൾ comment boxil രേഖപ്പെടുത്തുക 😅 👇