അനുസരണം കുറയാൻ എന്താണു കാരണം | Abhishekagni | Episode 923

https://youtu.be/dsvP6OF5Gmg അനുസരണം കുറയാൻ എന്താണു കാരണം | Abhishekagni | Episode 923 #അഭിഷേകാഗ്നി #FRXAVIERKHANVATTAYIL #ABHISHEKAGNIFr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest … Continue reading അനുസരണം കുറയാൻ എന്താണു കാരണം | Abhishekagni | Episode 923

Advertisement

ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ വേണോ? (Eccl 2, 26) Fr. Binoy Karimaruthinkal

https://youtu.be/yy06rW75l-I 576 ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്‌ വേണോ? (Eccl 2, 26) Fr. Binoy Karimaruthinkal