അമിതതിരക്കിൽ നഷ്ടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ | Rev Dr Vincent Variath | Episode – 133

https://youtu.be/zBKPppEBITo അമിതതിരക്കിൽ നഷ്ടപെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ | Rev Dr Vincent Variath | Episode - 133

ആത്‍മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ | Fr Vincent Variath | Episode – 132

https://youtu.be/LE-qwpyPyUM ആത്‍മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ | Fr Vincent Variath | Episode - 132

മരണം മധുരമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് | Rev Dr Vincent Variath | Episode 130

https://youtu.be/wWHNOaAsUYQ മരണം മധുരമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് | Rev Dr Vincent Variath | Episode - 130

നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങിനെ? | Thought control methods | Fr Vincent Variaty | Epi – 44

https://youtu.be/Sc6rguHuXHk നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങിനെ? | Thought control methods | Fr Vincent Variaty | Epi - 44 Watchwhat you think!THOUGHTS can make or break you.If you know how to control your THOUGHTS you will be able to reach greatness.This video discuss simple ways to remove negative THOUGHTS and focus on positive elements in life.This will … Continue reading നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങിനെ? | Thought control methods | Fr Vincent Variaty | Epi – 44

ഡിപ്രഷനെ കീഴടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Simple techniques to fight depression | Epi -79

https://youtu.be/WIr29vpD9WU ഡിപ്രഷനെ കീഴടക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Simple techniques to fight depression | Epi -79 without medicine you can fight depression through simple techniques.mind reprogramming through faith is the key to it.try these simple methods to fight and conquer depression

ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Fr Vincent variath | Episode – 70

https://youtu.be/YYHq_CIz6SY ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നവരുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? | Fr Vincent variath | Episode - 70 പരാജയത്തിൻ്റെ വാതിലിലൂടെ കടന്നാണ് ഒരാൾ വിജയത്തിൽ എത്തുക.This video talks about writing ones own winning script. u r not a loser! u r destined to be a winner

ഉപബോധമനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ 3 വഴികൾ | Dr Vincent Variath | Episode – 75

https://youtu.be/7YbVXlqfzE8 ഉപബോധമനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ 3 വഴികൾ | Dr Vincent Variath | Episode - 75 Know the power of Sub Conscious Mind and release it!!!!you will see miracles in your life! you can Rewrite your Life story..becoz u r the Master of your personal History.God gives you freedom to be what you can be! kindly watch this … Continue reading ഉപബോധമനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ 3 വഴികൾ | Dr Vincent Variath | Episode – 75

അമ്മമാർ പറയുന്ന 6 നുണകൾ | Fr Vincent Variath | Mother’s day special | Episode – 55

https://youtu.be/ihl7qBQP-wk അമ്മമാർ പറയുന്ന 6 നുണകൾ | Fr Vincent Variath | Mother's day special | Episode - 55