ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക

https://youtu.be/p8fdHRpkHO8 ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക #ABHISHEKAGNI #അഭിഷേകാഗ്നി #FRXAVIERKHANVATTAYILFr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director … Continue reading ആത്മീയകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക

Advertisement

അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ

https://youtu.be/ss8lBt1oupc അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ #ABHISHEKAGNI #അഭിഷേകാഗ്നി #FRXAVIERKHANVATTAYILFr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading അണലിമുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്നാൽ

പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

https://youtu.be/VQTZMKCJtQ0 പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

https://youtu.be/jlR5zBBAF4U ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion Retreat … Continue reading ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി?

സിനഡ് നിര്‍ദേശം നടപ്പിലാക്കണം… കുര്‍ബാന ക്രമ ഏകീകരണം അത്യാവശ്യം | വട്ടായിലച്ചന്‍

https://youtu.be/YpSTQh6lKus സിനഡ് നിര്‍ദേശം നടപ്പിലാക്കണം... കുര്‍ബാന ക്രമ ഏകീകരണം അത്യാവശ്യം | വട്ടായിലച്ചന്‍

നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

https://youtu.be/fjhpidIKBgE നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the … Continue reading നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

https://youtu.be/Ncp70skP1x4 ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത് Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി

https://youtu.be/b8zouR0GZQs അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി

രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

https://youtu.be/D0OMRNdiABw രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

https://youtu.be/OyYwx-q1HzQ ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is … Continue reading ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല

https://youtu.be/7qIjxc9xb94 ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the … Continue reading ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല

മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

https://youtu.be/VxZCEapORls മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in … Continue reading മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

https://youtu.be/BlDVg6CdBZM യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director … Continue reading യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

https://youtu.be/Kjp-NZKz9z8 ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

https://youtu.be/2RyEVKv9jrU ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു

https://youtu.be/BFdUtdscuHc പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ

https://youtu.be/Lm5vjS2bXtg ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion … Continue reading ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ

ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത്

https://www.youtube.com/watch?v=dqhxcVK5NdI ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത് Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion Retreat … Continue reading ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത്

ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

https://youtu.be/vMzi_DGXLMI എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കുവേണ്ടി കുഴലൂതുന്ന മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

സഹനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആത്മാക്കള്‍ | Fr. Xavier Khan Vattayil | Touch The World Through Prayer

https://youtu.be/TGFml_j6b4c സഹനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആത്മാക്കള്‍ | Fr. Xavier Khan Vattayil | Touch The World Through Prayer

ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വംശഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും മൗനം പാലിക്കരുത്. വട്ടായിലച്ചൻ.

https://youtu.be/6XhpPs2BQ50 ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വംശഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും മൗനം പാലിക്കരുത്. വട്ടായിലച്ചൻ.

പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ

https://youtu.be/S0bOp_pACc0 പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ | Mizpah | Fr Xavier Khan Vattayil #Mizpah #FrXavierKhanVattayil Please Like & Subscribe Shekinah Channel https://www.youtube.com/channel/UCHtY... Please follow us onKerala Vision Cable Network Channel No:512Asianet Cable Vision Channel No:664Den Cable Network Channel No. 877Idukki Vision Channel No:140FaceBook : https://www.facebook.com/ShekinahTele...Twitter : https://twitter.com/ShekinahchannelInstagram : https://www.instagram.com/shekinahcha... Download Mobile App … Continue reading പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ

St. Teresa of Avila | Amma Thresia | അമ്മത്രേസ്യ

വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ ജീവിതകഥ Life of St Theresa of Avila, Fr Xavier Khan Vattayil St Teresa of Avila, Fr Xavier Khan Vattayil വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ  Nigooda Manna നിഗൂഡ മന്ന – 8 ഫാ. സേവിയർ ഖാൻ വട്ടായിൽ