നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

https://youtu.be/fjhpidIKBgE നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the … Continue reading നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ?

ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

https://youtu.be/Ncp70skP1x4 ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത് Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ഒറ്റയ്‌ക്ക് പോകരുത്

അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി

https://youtu.be/b8zouR0GZQs അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading അപരന്റെ ആത്മരക്ഷ, നമ്മുടെ സമൃദ്ധി

രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

https://youtu.be/D0OMRNdiABw രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading രക്ഷിക്കാനാവാത്തവിധം കർത്താവിന്റെ കരം കുറുകിപോയിട്ടില്ല

ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

https://youtu.be/OyYwx-q1HzQ ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is … Continue reading ഹൃദയത്തെ ദുർബലമാക്കരുത് | Abhishekagni | Episode 903

ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല

https://youtu.be/7qIjxc9xb94 ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the … Continue reading ഞാൻ എന്നേക്കും കോപിക്കുകയോ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയോ ഇല്ല

മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

https://youtu.be/VxZCEapORls മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902 Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in … Continue reading മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ | Abhishekagni | Episode 902

യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

https://youtu.be/BlDVg6CdBZM യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ? Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director … Continue reading യേശു നൽകുന്ന സൗഖ്യത്തിൽ ഇടർച്ചയോ ?

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

https://youtu.be/Kjp-NZKz9z8 ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം

ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

https://youtu.be/2RyEVKv9jrU ഒരു കാര്യത്തിന് തീർച്ചയും തീരുമാനവും ഉണ്ടാകാൻ | Abhishekagni | Episode 901

പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു

https://youtu.be/BFdUtdscuHc പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of … Continue reading പരിശുദ്ധമാതാവിനെ സ്‌നേഹിക്കുക, ഈശോ സന്തോഷിക്കുന്നു

ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ

https://youtu.be/Lm5vjS2bXtg ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion … Continue reading ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ

ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത്

https://www.youtube.com/watch?v=dqhxcVK5NdI ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത് Fr.Xavier Khan Vattayil (Malayalam: സേവ്യർ ഖാൻ വട്ടായിൽ) popularly known as Vattayil Achan is an Indian Catholic priest from the Syro-Malabar Catholic Diocese of Palghatin India, known for his preaching and evangelization through television, internet, radio and other mediums. He was ordained as priest in 1994.[1] He is the founder-director of Sehion Retreat … Continue reading ഭിന്നത വിതയ്‌ക്കരുത്

ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

https://youtu.be/vMzi_DGXLMI എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കുവേണ്ടി കുഴലൂതുന്ന മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വട്ടായിലച്ചൻ

സഹനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആത്മാക്കള്‍ | Fr. Xavier Khan Vattayil | Touch The World Through Prayer

https://youtu.be/TGFml_j6b4c സഹനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആത്മാക്കള്‍ | Fr. Xavier Khan Vattayil | Touch The World Through Prayer

ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വംശഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും മൗനം പാലിക്കരുത്. വട്ടായിലച്ചൻ.

https://youtu.be/6XhpPs2BQ50 ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വംശഹത്യകളെ കുറിച്ച് ഇനിയും മൗനം പാലിക്കരുത്. വട്ടായിലച്ചൻ.

പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ

https://youtu.be/S0bOp_pACc0 പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ | Mizpah | Fr Xavier Khan Vattayil #Mizpah #FrXavierKhanVattayil Please Like & Subscribe Shekinah Channel https://www.youtube.com/channel/UCHtY... Please follow us onKerala Vision Cable Network Channel No:512Asianet Cable Vision Channel No:664Den Cable Network Channel No. 877Idukki Vision Channel No:140FaceBook : https://www.facebook.com/ShekinahTele...Twitter : https://twitter.com/ShekinahchannelInstagram : https://www.instagram.com/shekinahcha... Download Mobile App … Continue reading പലരും പറയാൻ മടിച്ച കേരളത്തിന്റെ ഭീകരമുഖം തുറന്ന് കാട്ടി വട്ടായിലച്ചൻ

St. Teresa of Avila | Amma Thresia | അമ്മത്രേസ്യ

വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ ജീവിതകഥ Life of St Theresa of Avila, Fr Xavier Khan Vattayil St Teresa of Avila, Fr Xavier Khan Vattayil വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ  Nigooda Manna നിഗൂഡ മന്ന – 8 ഫാ. സേവിയർ ഖാൻ വട്ടായിൽ 

Sehion Retreat Centre, Thavalam, Attappadi, Palakkadu, Kerala, India

Sehion Retreat Online Booking Sehion Radio Online Sehion Video Gallery Sehion Ministries Maranatha Media Centre Sehion Daily Saints Official Website of Sehion Contact Numbers of Sehion Ministries: - Contact Numbers How to Reach Sehion Retreat Center, Attappadi:- Addresses of Sehion Ministries: - ABOUT SEHION Attappady is a small and beautiful hill-range, in Palakkad district in … Continue reading Sehion Retreat Centre, Thavalam, Attappadi, Palakkadu, Kerala, India

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758

https://youtu.be/rMBxcNaxDA8 ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758