ആകാശപ്പറവകൾക്ക് അന്നമുണ്ടാക്കി അപ്പൻമാരും അമ്മമാരും… Sr Lismy CMC

https://youtu.be/agd5T8Du5mY https://www.facebook.com/firstcameranun/videos/172706362199652/ #chennaipara #MCBS #Akasaparavakal #ashram #Sr Lismy CMC ആകാശപ്പറവകൾക്ക് അന്നമുണ്ടാക്കി അപ്പൻമാരും അമ്മമാരും | Sr Lismy CMC Akasaparavakal, MCBS Divyahrudayashram, Chennaippara, Trissur Contact Number: Fr Joshy Kannampuzha MCBS, Mob: 98471 51939

Advertisement

മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ ആശംസകൾ | Feast of the Assumption of Our Lady, HD Status Video for Aug 15

https://youtu.be/tpSbnbjxr0w മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ ആശംസകൾ | Feast of the Assumption of Our Lady, HD Status Video for Aug 15