മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Memorial of the Immaculate Heart of Mary

https://youtu.be/_tKplr5tsBA മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Memorial of the Immaculate Heart of Mary ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയതിരുനാളിനോട് ചേർന്ന് മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാളും സഭ ആചരിക്കുന്നു. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും ശ്രവിക്കാം. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisement

Immaculate Mother of God HD

Immaculate Heart Immaculate Mother of God HD Holy Month of May (Image Series - IMG 20) | മേയ് മാസം മാതാവിന്റെ വണക്കമാസ ചിത്രങ്ങൾ