ഞാൻ ഇനിയും ധൈര്യപ്പെടും…

വിശുദ്ധ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് ഫ്രാൻസിന്റെ ദെബോറാ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അവൾ അവരുടെ രക്ഷകയും ദേശീയവനിതയുമാണ്. അവളുടെ കീഴിൽ മാർച്ചുചെയ്ത ഫ്രഞ്ച് സൈനികർ അവളെ കന്യകയായ ജൊവാൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ജൊവാൻ ലാ പുസേല എന്നുവിളിച്ചു. തുടരെ തുടരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ അവളെ അഭിമുഖീകരിച്ച, ശത്രുക്കളായ ഇംഗ്ലീഷ് സൈനികർ അവളെ ഓർലീൻസിലെ കന്യക എന്ന് വിളിച്ചു. ദൈവത്തിലുള്ള ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിൽ വേരൂന്നിയ അവളുടെ അസാമാന്യധൈര്യവും മരണത്തിനുമുൻപിൽ പോലും പതറാതെ ദൈവേഷ്ടം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള … Continue reading ഞാൻ ഇനിയും ധൈര്യപ്പെടും…

St. Joan of Arc Illustration

St. Joan of Arc St. Joan of Arc Illustration HD May 30 Feast of St Joan of Arc / മെയ് 30 ധീര രക്തസാക്ഷിണിയായ വിശുദ്ധ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്കിന്റെ തിരുനാൾ