കേരളംകണ്ട രാജകീയ യാത്രയയപ്പ് | JOSEPH POWATHIL | SYRO MALABAR CHURCH | FUNERAL | GOODNESS TV | LIVE | HIGHLIGHTS

https://youtu.be/xEi-jszSyHw Watch "കേരളംകണ്ട രാജകീയ യാത്രയയപ്പ് | JOSEPH POWATHIL | SYRO MALABAR CHURCH | FUNERAL | GOODNESS TV | LIVE | HIGHLIGHTS" on YouTube

പവ്വത്തിൽ പിതാവിന്റെ വിലാപയാത്ര | ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലേയ്ക്ക് | LIVE

https://youtu.be/LIEda9y2PUQ പവ്വത്തിൽ പിതാവിന്റെ വിലാപയാത്ര | ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലേയ്ക്ക് | MAC TV LIVE