നോമ്പ് എടുക്കുന്നവർ ആദ്യം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഏറെ നല്ലത് | Mar. Thomas Tharayil

https://youtu.be/-Zf5lV98y6w Watch "നോമ്പ് എടുക്കുന്നവർ ആദ്യം ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഏറെ നല്ലത് | Mar. Thomas Tharayil" on YouTube

2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പുറകെപോകാൻ ആരെയും കിട്ടില്ല എന്നാൽ…

https://youtu.be/6XquhG6J69w ⭕ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പുറകെപോകാൻ ആരെയും കിട്ടില്ല 🤦‍♂️🫵 എന്നാൽ…😀 👉 മാർ തോമസ് തറയിൽ Topic - 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പുറകെപോകാൻ ആരെയും കിട്ടില്ല എന്നാൽ…Directed and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv #marthomastharayil

Advertisement

എന്തിനാണച്ചോ ഇത്രയും വലിയ പള്ളി പണിയുന്നേ… | Mar Thomas Tharayil

https://youtu.be/IVCowk1kW4w എന്തിനാണച്ചോ ഇത്രയും വലിയ പള്ളി പണിയുന്നേ... | Mar Thomas Tharayil Topic - എന്തിനാണച്ചോ ഇത്രയും വലിയ പള്ളി പണിയുന്നേ…Directed and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv