Our Lady of Dolours PNG

Our Lady of Dolours PNG വ്യാകുല മാതാവ് PNG (September 15) പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ വ്യാകുലങ്ങൾ ഭക്തിനിർഭരം ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മെ ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ…പരിശുദ്ധ വ്യാകുലമാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ September 15 >>> Download Original PNG

Advertisement