കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം… സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും…

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും, നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും, വിശുദ്ധ തോമായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും, പിതാവേ, അങ്ങയോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്താലും, വാക്കാലും, പ്രവൃത്തിയാലും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻറെ പിഴ, എൻറെ പിഴ, എൻറെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ … Continue reading കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം… സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും…

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന

🌿🌹🕯🕯🕯🙏🕯🕯🌹🌿 പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന. ❇️〰️〰️♥️〰️〰️♥️〰️〰️❇️ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി. 1. പ്രഭയോലും സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി, ദേവമാതേ നീ അനുഗൃഹീത,പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേ ധധ്യേ, സ്വർഗ്ഗവിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ, 2. ഗ്രബിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി, മോദമോടതു നീ സ്വീകരിച്ചു,മർത്ത്യനു ശാന്തിക്കുറപ്പേകിയല്ലോ,ഹവ്വതൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ. 3. അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയു നീ,അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകു തായേ, സർവ്വരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ,സമ്പൂർണ്ണമോദം യാചിച്ചു ഞങ്ങൾ, 4. ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ,നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ,നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ,ഞങ്ങൾക്കു നീ തായയെന്നു കാട്ടിയാലും, 5. സർവ്വത്തിലും … Continue reading പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന

Prayer for the Clergy Malayalam | വൈദീകർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

Prayer for the Clergy Malayalam | വൈദീകർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന

A Prayer For Daily Neglects

https://youtu.be/JmLwshMx0wY A Prayer For Daily Neglects "A Prayer for Daily Neglects" is a prayer offering the Sacred Heart of Jesus to the Eternal Father in reparation for our sins, faults and spiritual neglects. This prayer is often prayed daily prior to bedtime. An examination of conscience is also recommended prior to the prayer. RELATED PRAYERS:* … Continue reading A Prayer For Daily Neglects

Chaplet of Saint Jude – Novena: October 19-27, 2021

https://youtu.be/l0LxHhl2SCs Chaplet of Saint Jude - Novena: October 19-27, 2021 The Chaplet of Saint Jude is a chaplet in honor of Saint Jude, the patron saint of hopeless causes and impossible situations. This virtual chaplet is commonly prayed during the nine days leading up to Saint Jude's feast day (October 28), and/or at any time … Continue reading Chaplet of Saint Jude – Novena: October 19-27, 2021

A Prayer For Motherhood | Saint Gerard

https://youtu.be/q1Sm15ZNEL8 A Prayer For Motherhood | Saint Gerard A Prayer For Motherhood | This is a prayer to Saint Gerard Majella, the Patron Saint of Fertility, for women who are trying to conceive. RELATED PRAYERS:* Chaplet of Saint Rita (Patroness of Impossible Cases) - https://youtu.be/QUeOrur7tZU* Prayer To St Rita for Impossible Cases & Special Needs … Continue reading A Prayer For Motherhood | Saint Gerard

റംശാ | സായാഹ്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ | Ramsa | Yamaprarthanakal

സീറോ-മലബാര്‍ സഭയുടെ യാമപ്രാര്‍ത്ഥന റംശാ | സായാഹ്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍   (പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു) കാര്‍മ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3 പ്രാവശ്യം)സമൂ: ആമ്മേന്‍. (3 പ്രാവശ്യം)കാര്‍മ്മി: ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കു സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.സമൂ: ആമ്മേന്‍.കാര്‍മ്മി: സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, / (സമൂഹവും ചേര്‍ന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ /അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങു പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍ .സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ/ അങ്ങയുടെ സ്തുതിയുടെ മഹത്വത്താല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍, … Continue reading റംശാ | സായാഹ്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ | Ramsa | Yamaprarthanakal

കരുണയുടെ മാതാവിനോടുള്ള ജപമാല

🌹സെപ്റ്റംബർ 24കാരുണ്യ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ 🌹 കരുണയുടെ മാതാവിനോടുള്ള ജപമാല 1. കുരിശടയാളം2. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ3. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ4. ത്രിത്വസ്തുതി5. വിശ്വാസപ്രമാണം ജപമാലയുടെ വലിയ മണികളിൽ ഓ ദൈവമാതാവേ, മാംസം ധരിച്ച വചനത്തിന്റെ അമ്മേ, പരമ പരിശുദ്ധയായ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ . ജപമാലയുടെ ചെറിയമണികളിൽ ഓ മറിയമേ, ഞങ്ങളുടെ അമ്മേ, ദൈവകൃപ കളുടെയും കരുണയുടെയും മദ്ധ്യസ്തേ, പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ നമിക്കുന്നു. കരുണയുടെ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. 6. പരിശുദ്ധ രാജ്ഞി … Continue reading കരുണയുടെ മാതാവിനോടുള്ള ജപമാല

Coronilla a la Divina Misericordia de HOY LUNES 20 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica

https://youtu.be/2OBvX936_vE Coronilla a la Divina Misericordia de HOY LUNES 20 de SEPTIEMBRE de 2021 | Oración Católica Coronilla a la Divina Misericordia de HOY LUNES 20 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica Que cada día sea como el barro que puedes moldear para que sea una obra tuya. Dame la fortaleza para seguir luchando cada … Continue reading Coronilla a la Divina Misericordia de HOY LUNES 20 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica

Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 19 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica

https://youtu.be/zh4qTmnqG3k Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 19 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 19 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica Que cada día sea como el barro que puedes moldear para que sea una obra tuya. Dame la fortaleza para seguir luchando cada día. … Continue reading Coronilla a la Divina Misericordia de HOY DOMINGO 19 de SEPTIEMBRE de 2021| Oración Católica

വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന

വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഓ! ആരാധ്യനായ ദൈവമേ, രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കുരിശില്‍ മരിച്ചുവല്ലോ. വിശുദ്ധ കുരിശേ! എന്‍റെ സത്യപ്രകാശമായിരിക്കണമെ . ഓ! വി. കുരിശേ! എല്ലാ തിന്മകളില്‍നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമെ. ഓ! വി. കുരിശേ! എല്ലാ അപകടങ്ങളില്‍നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തില്‍നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമെ. എനിക്കു നിത്യജീവന്‍ നല്കണമെ. ഓ! ക്രൂശിതനായ നസ്രായക്കാരന്‍ യേശുവേ! ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്‍റെമേല്‍ കരുണയുണ്ടാകണമെ. നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായുടെ തിരുരക്തത്തിന്‍റെയും, മരണത്തിന്‍റെയും, ഉയര്‍പ്പിന്‍റെയും, സ്വര്‍ഗാരോഹണത്തിന്‍റെയും പൂജിത ബഹുമാനത്തിനായി … Continue reading വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന

ІСУСОВА МОЛИТВА | Молитва на чотках у прямому ефірі

https://youtu.be/gbVny0xJXFY ІСУСОВА МОЛИТВА | Молитва на чотках у прямому ефірі, 05.09.2021 У неділю, 5 вересня 2021 року, на «Живому телебаченні» о 20-00 пряма трансляція «Ісусової молитви». ВПРОВАДЖУЄ у МОЛИТВУ владика Богдан Дзюрах. МОЛИТВУ ПРОВАДЯТЬ о. Руслан Марцішак з парафіянами храму УГКЦ в Старгарді (Польща). Від жовтня 2020 року, починаючи від свята Покрову Пресвятої Богородиці, усі … Continue reading ІСУСОВА МОЛИТВА | Молитва на чотках у прямому ефірі

Coronavirus Prayer for Protection to Mary

https://youtu.be/3HIuLUnVzcM Coronavirus Prayer for Protection to Mary Prayer to Mary for Protection from the Coronavirus | This is a prayer composed by Pope Francis to Our Lady, Health of the Sick, imploring her protection over her children during this pandemic. RELATED PRAYERS:* Coronavirus Prayer - https://youtu.be/2z2SzR1uddI* Psalm 91: Security under God's Protection - https://youtu.be/UQmclie9pmU* Prayer … Continue reading Coronavirus Prayer for Protection to Mary

ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല ജൂലൈ മാസം ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്തോടുള്ള ഭക്തി യ്ക്കു പ്രാധാന്യം നല്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിരുരക്തത്തോടുള്ള ഭക്തി വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് . സാത്താനും അശുദ്ധാത്മാക്കള്‍ക്കും എതിരായുള്ള അത്യന്തികമായ ആയുധമാണ് തിരുരക്തത്തോടുള്ള ഭക്തി. തന്റെ ഏകജാതനെ തന്നെ കുരിശില്‍ ബലിയായി നല്കി കൊണ്ട് നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പം കാണിച്ചു തന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമാണ് തിരുരക്ത ജപമാല. ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ചൊല്ലുന്നവര്‍ക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ … Continue reading ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല

Prayer To The Sword Of St Michael the Archangel

https://youtu.be/TuHEEXYt9Fc Prayer To The Sword Of St Michael the Archangel Prayer To The Sword Of St Michael the Archangel (prayer text below) | The Prayer to the Sword of St Michael the Archangel implores the protection of this great heavenly prince to guard, protect, and fight against our battle with evil. RELATED PRAYERS:* Chaplet of … Continue reading Prayer To The Sword Of St Michael the Archangel

Padre Pio Novena Chaplet

https://youtu.be/BxWFWhmQQQA Padre Pio Novena Chaplet Padre Pio Novena Chaplet (prayer text below) | This Padre Pio Novena Chaplet contains virtual beads that light up for each prayer of the chaplet. Padre Pio prayed this Novena (Sacred Heart) every day. RELATED PRAYERS:* Padre Pio's Most Powerful Healing Prayer - https://youtu.be/nkfikB3FbUM* Chaplet of the Holy Spirit - … Continue reading Padre Pio Novena Chaplet

Chaplet of Saint Mary Magdalene

https://youtu.be/i1M3zy06KKs Chaplet of Saint Mary Magdalene The Chaplet of Saint Mary Magdalene (prayer text below) | Saint Mary Magdalene is the patron saint of Christian converts and penitent sinners. Her feast day is July 22nd. RELATED PRAYERS:* Prayer To St Rita for Impossible Cases - https://youtu.be/ULT3Yz9VG6k* Padre Pio's Most Powerful Healing Prayer - https://youtu.be/nkfikB3FbUM* Novena … Continue reading Chaplet of Saint Mary Magdalene

Prayer To Defeat The Work Of Satan

https://youtu.be/8jRthvMw4hU Prayer To Defeat The Work Of Satan Prayer to Defeat the Work of Satan (prayer text below) | This prayer, which is also known as "Prayer to Defeat the Work of the Devil", is a powerful prayer that calls on the Lord to cast out all evil spirits from the world. RELATED PRAYERS:* Prayer … Continue reading Prayer To Defeat The Work Of Satan

ഉറങ്ങുംമുൻപേ…

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ഉറങ്ങുംമുൻപേ...⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ഗദ്സെമൻ തോട്ടത്തിൽ, വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹന അനുഭവങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതെ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആത്മാവ് സന്നദ്ധമെങ്കിലും, ശരീരം ബലഹീനമാകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടെ കർത്താവെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ, നിയന്ത്രിച്ചു, ആത്മാവിൽ അങ്ങയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈശോയെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ ഏറ്റു വാങ്ങി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ സഹനങ്ങളിൽ, കരുണയോടെ കാവൽ … Continue reading ഉറങ്ങുംമുൻപേ…

ഉറങ്ങും മുൻപ്‌ പ്രാർത്ഥന

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ഉറങ്ങും മുൻപ്‌ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ഈശോയെ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു..... രക്ഷകനായ ദൈവമേ, ആശ്വാസദായകനായ അങ്ങേ കരത്തിൽ അടിയനു വിശ്രമം നൽകണമെ... ഭാരമേറിയ ജീവിതം, ഇടക്ക്‌ ആശ്രയമില്ലാതെ വഴി മുട്ടിപ്പോകുന്ന അനുഭവം.. തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു... ഈശോക്ക്‌ അസാധ്യമായി എന്താണുള്ളത്‌ ? അങ്ങറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ! ... ഈ ബോധ്യം എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണമേ... എന്റെ അലച്ചിലുകൾ, ഭയം, ക്ഷീണം, അലസത, ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, … Continue reading ഉറങ്ങും മുൻപ്‌ പ്രാർത്ഥന