Anubandam – 2 | Syromalabar Holy Qurbana Text

അനുബന്ധം - 2 സീറോമലബാർ കുർബാനക്രമം

Thirunalukal | Propriya, Syromalabar Holy Qurbana | തിരുനാളുകൾ | പ്രോപ്രിയ | സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം

Thirunalukal | Propriya, Syromalabar Holy Qurbana | തിരുനാളുകൾ | പ്രോപ്രിയ | സീറോമലബാർ സഭയുടെ കുർബാനക്രമം