ആത്മദാനം

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശൂന്യവത്കരണം അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മദാനമാണ്.…………………………………………..വി. ബർണാർദ് ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. He remains among us until the end of the world. He dwells on so many altars, though so often offended and profaned.St. Maximilan Kolbe🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a Joyful day…

പ്രകാശത്തിന്റെ നീരുറവ | Eucharistic Quotes in Malayalam

അന്ധകാരവിനാഴികയിലും ഞാന്‍ കാണുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ നീരുറവയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അപ്പം.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -വി.യോഹന്നാന്‍ ക്രൂസ്. ഞങ്ങളെ അനുദിനം മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.❤️ "If we always see God in our minds, and always remember Him, everything will appear tolerable to us."~ St John Chrysostom … Continue reading പ്രകാശത്തിന്റെ നീരുറവ | Eucharistic Quotes in Malayalam

Confession is Powerful than an Exorcism

Confession is more powerful than an Exorcism. One is a Sacrament and the other is a blessing. One Confession is worth 100 exorcisms. The devil wants to destroy the soul and the soul is healed by Confession. If people want to decrease the work of satan, they should increase the use of Confession. Once the … Continue reading Confession is Powerful than an Exorcism

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochuthresia Quotes in Malayalam | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochuthresia Quotes in Malayalam| St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 09 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 09

Kochumozhikal 09 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 09 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 08 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 08

Kochumozhikal 08 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 08 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 07 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 07

Little Flower Kochumozhikal 07 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 07 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 06 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 06

Kochumozhikal 06 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 06 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 05 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 05

Little Flower Quotes Kochumozhikal 05 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 05 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 04 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 04

Little Flower Quotes Kochumozhikal 04 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 04 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

St. Alphonsa Quotes (English)

Quotes / Sayings of St. Alphonsamma It is ‘the Woman beneath the Cross’ who kept me in steadfast love to my Spouse even amid excruciating pains and severe trials. I would much rather die than commit consciously even a trivial venial sin and offend God thereby. The Food I relish most is the Holy Eucharist. … Continue reading St. Alphonsa Quotes (English)

Rosary Quotes Malayalam

💦 ജപമാല ചൊല്ലി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്കു തരൂ.. ഞാൻ ഈ ലോകം കീഴടക്കാം💦- വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ 💦 യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണ്ണതയുടെ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥന💦- വി. ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ . 💦 ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നാം മാതാവിൻ്റെ കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു 'ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ മാതാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു.💦- ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. 💦 പത്തുലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ലോകം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടും.💦- വിപീയൂസ് പത്താമൻ … Continue reading Rosary Quotes Malayalam