ആത്മദാനം

ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശൂന്യവത്കരണം അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മദാനമാണ്.…………………………………………..വി. ബർണാർദ് ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. He remains among us until the end of the world. He dwells on so many altars, though so often offended and profaned.St. Maximilan Kolbe🌹🔥❤️ Good Morning…. Have a Joyful day…

Advertisement

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochuthresia Quotes in Malayalam | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochuthresia Quotes in Malayalam| St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 09 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 09

Kochumozhikal 09 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 09 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 08 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 08

Kochumozhikal 08 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 08 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 07 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 07

Little Flower Kochumozhikal 07 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 07 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 06 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 06

Kochumozhikal 06 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 06 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 05 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 05

Little Flower Quotes Kochumozhikal 05 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 05 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 04 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 04

Little Flower Quotes Kochumozhikal 04 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 04 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

God’s Presence

ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ മഹത്വരമായതൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമുക്ക് നല്കുമായിരുന്നില്ലേ? - - - - - - - - - - - - - - - - -വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി "The cause of loving God is God. I spoke the truth, for He is both the efficient and final Cause. It is He who gives the occasions, it … Continue reading God’s Presence

Rosary Quotes Malayalam

💦 ജപമാല ചൊല്ലി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈന്യത്തെ എനിക്കു തരൂ.. ഞാൻ ഈ ലോകം കീഴടക്കാം💦- വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ 💦 യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ പരിപൂർണ്ണതയുടെ ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥന💦- വി. ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ . 💦 ജപമാല ചൊല്ലുമ്പോൾ നാം മാതാവിൻ്റെ കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു 'ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ മാതാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു.💦- ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. 💦 പത്തുലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ജപമാല ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ലോകം മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടും.💦- വിപീയൂസ് പത്താമൻ … Continue reading Rosary Quotes Malayalam