കൈത്താക്കാലം ഒന്നാം ഞായർ Syro-Malabar Sunday Readings

11 ജൂലൈ 2021കൈത്താക്കാലം ഒന്നാം ഞായർപന്ത്രണ്ട് ശ്ലീഹന്മാരുടെ തിരുന്നാൾ 🌷ഒന്നാം വായന 🌷1 രാജാ 18 : 30-39 രാജാക്കന്‍മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അപ്പോള്‍, ഏലിയാ ജനത്തോടു പറഞ്ഞു: അടുത്തുവരുവിന്‍: എല്ലാവരും ചെന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ തകര്‍ന്നുകിടന്നിരുന്ന ബലിപീഠം അവന്‍ കേടുപോക്കി.നിന്റെ നാമം ഇസ്രായേല്‍ എന്നായിരിക്കും എന്നു കര്‍ത്താവ്‌ ആരോട്‌ അരുളിച്ചെയ്‌തുവോ ആ യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്‍മാരുടെ ഗോത്രസംഖ്യയനുസരിച്ച്‌ അവന്‍ പന്ത്രണ്ട്‌ കല്ലെടുത്തു.ആ കല്ലുകള്‍കൊണ്ട്‌ അവന്‍ കര്‍ത്താവിന്‌ ഒരു ബലിപീഠം നിര്‍മിച്ചു. അതിനുചുറ്റും രണ്ട്‌ അളവു വിത്തുകൊള്ളുന്ന … Continue reading കൈത്താക്കാലം ഒന്നാം ഞായർ Syro-Malabar Sunday Readings

Advertisement