യൗസേപ്പിതാവ് നമ്മുടെ കാവൽ ആണ്

St Joseph കടപ്പാട്: വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു വർഷത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുന്നു. നാളത്തെ ദിവസം ഓരോ ക്രൈസ്തവനെയും സംബന്ധിച്ചു കൃതജ്ഞതയുടെ പൊൻസുദിനമാണ്. തന്റെ ദിവ്യസുതനയെന്നെ പോലെ അവന്റെ മൗതീക ശരീരമായ തിരുസഭയ്ക്ക് കോട്ടയായി സംരക്ഷണമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ മാർ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വിശുദ്ധ വർഷം നാളെ സമാപിക്കുന്നു. യൗസേപ്പിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഊർജ്വസ്വലരല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാവുകയില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് പോലും ഈ പിതാവ് സഹിച്ച … Continue reading യൗസേപ്പിതാവ് നമ്മുടെ കാവൽ ആണ്

Advertisement

പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ… With a Father’s Heart… വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മനോഹരഗാനം

https://youtu.be/xBFWOKYNW8k പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ… With a Father's Heart… വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മനോഹരഗാനം With a Father's Heart "പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ " Vocal - Fr Prince Parathqnal, CMIMusic- Fr Mathews Payyappalli, MCBSLyrics- Sr Soniya K Chacko DCProducer - Mr KJ Chacko & Mrs Soffy ChackoVideo - Fr Johnson Palappalli CMIVideo Editing - Fr Sonychen CMICover design - Fr … Continue reading പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ… With a Father’s Heart… വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മനോഹരഗാനം

വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ സമകാലികപ്രസക്തി; കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും | Mar Jose Pulickal | Family Commission

https://youtu.be/Rt2fGT076DY വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ സമകാലികപ്രസക്തി; കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും | Mar Jose Pulickal | Family Commission Syro-Malabar Synodal Commission for Family | Lecture Series on Year of St. Joseph | Talk 1: Mar Jose Pulickal (Episcopal Member, Syro-Malabar Synodal Commission for Family, Laity and Life) Topic: വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ സമകാലികപ്രസക്തി; കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും.