May 16 St John Nepomucene

May 16 St John Nepomucene / കുമ്പസാര രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നെപുംസ്യാന്റെ തിരുനാൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s