“അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) February 24th – St. Æthelberht of Kent”

https://youtu.be/qI7lsMgU0GI

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) January 12th – St. Aelred of Rievaulx

https://youtu.be/GJKeIhfto2g അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) January 12th - St. Aelred of Rievaulx അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) January 12th - St. Aelred of Rievaulx St. Aelred of Rievaulx (1109-1167) early showed signs of promise. The son of Eilaf, a Saxon priest, Aelred was educated at Roxburgh, the ancient Scottish capital, where he … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) January 12th – St. Aelred of Rievaulx

Sleeping St Joseph, Pope Francis Devotion ഉറങ്ങുന്ന യൗസേപ്പ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥച്ചിട്ടുണ്ടോ?

https://youtu.be/KsN-pcfOR4g Sleeping St Joseph, Pope Francis Devotion ഉറങ്ങുന്ന യൗസേപ്പ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥച്ചിട്ടുണ്ടോ?

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) December 29th – St. Thomas Becket

Watch "അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) December 29th - St. Thomas Becket" on YouTube https://youtu.be/f8c0rYgIyqw ** Glory To God ** Glory To God ** Glory To God ** Glory To God ** Glory To God ** അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) December 29th - St. Thomas Becket A strong man who wavered for … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) December 29th – St. Thomas Becket