திருப்பலி | Holy Mass

தொடக்கச் சடங்குகள் (குரு பீடத்திற்கு வந்து வணக்கம் செய்யும் போது, அனைவரும் எழுந்து நின்று வருகைப் பாடலைப் பாடுவோம்) குரு : பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே.மக் :ஆமென்.குரு : நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும், கடவுளின் அன்பும், பரிசுத்த ஆவியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக.மக் : உம்மோடும் இருப்பதாக. மன்னிப்பு வழிபாடு: (ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில்)(கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பை நினைவூட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் குரு தண்ணீரை மந்திரித்துத் தெளிக்கிறார்.)குரு: அன்புமிக்க சகோதரரே, நம் திருமுழுக்கின் நினைவாக … Continue reading திருப்பலி | Holy Mass

Advertisement

पवित्र मिस्सा | Holy Mass

प्रारम्भिक विधियाँ सब खड़े हो जाते हैं| विश्वासीगण एकत्र होकर प्रवेश भजन गाते हुए, अपनी एकता दर्शाते व प्रभु मसीह के प्रतिनिधि, पुरोहित का स्वागत करते हैं। पुरोहित और सेवक वेदी के पास जाते हैं। पुरोहित आसन के पास पहुँचते हैं।भजन बंद होने पर: पुरोहित: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सब: आमेन। पुरोहित: हमारे … Continue reading पवित्र मिस्सा | Holy Mass

Pallikkoodashakkalam: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം | സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് … Continue reading Pallikkoodashakkalam: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

Pallikkoodashakkalam: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: ഞായർ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം | ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് … Continue reading Pallikkoodashakkalam: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: ഞായർ കുർബാന

Eliya, Sleeva, Moosha Kalangal: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍: ഞായർ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍ | ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: … Continue reading Eliya, Sleeva, Moosha Kalangal: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍: ഞായർ കുർബാന

Eliya Sleeva Moosha Kalangal: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍ | സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: … Continue reading Eliya Sleeva Moosha Kalangal: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite ഏലിയാ, സ്ലീവാ, മൂശക്കാലങ്ങള്‍: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

Kaithakkalam Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite കൈത്താക്കാലം ഞായർ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | കൈത്താക്കാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) കൈത്താക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Kaithakkalam Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite കൈത്താക്കാലം ഞായർ കുർബാന

Kaithakalam Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite കൈത്താക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | കൈത്താക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) കൈത്താക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Kaithakalam Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite കൈത്താക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

Sleehakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Sleehakkalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ശ്ലീഹാക്കാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ശ്ലീഹാക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Sleehakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Sleehakkalam

Sleehakkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Sleehakkalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ശ്ലീഹാക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ശ്ലീഹാക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Sleehakkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Sleehakkalam

Uyirppukalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Uyirppukalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ഉയിർപ്പുകാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ഉയിർപ്പുകാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Uyirppukalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Uyirppukalam

Uyirppukalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Uyirppukalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ഉയിർപ്പുകാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ഉയിർപ്പുകാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Uyirppukalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Uyirppukalam

Palm Sunday Liturgy Text SyroMalabar Rite | ഓശാന ഞായർ | Oshana Njayar Liturgy

ഓശാന ഞായർ | സീറോ മലബാർ ക്രമം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 1. കുരിശടിയിലോ, ദേവാലയത്തിലോ, സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോ,പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തിന്റെ മുമ്പില്‍വച്ചോ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ആരംഭിക്കുന്നു. ആ പീഠത്തിനുസമീപം ഒരു ഉപപീഠത്തില്‍േ കുരുത്തോല,വിശുദ്ധജലം എന്നിവ വച്ചിരിക്കണം. 2. കുരുത്തോല, ആശീര്‍വ്വദിച്ചതിനുശേഷം അവര്‍ക്കു നല്കുകയോ ജനങ്ങള്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുമ്പോള്‍ ആശീര്‍വ്വദിക്കുകയോ, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍,കാര്‍മ്മികരും ശുശ്രൂഷികളും വഹിക്കേണ്ട കുരുത്തോല ഉപപീഠത്തില്‍േവച്ചുതന്നെ ആശീര്‍വ്വദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഓശാന ഞായര്‍ കര്‍മ്മക്രമം പ്രാരംഭഗീതം (ബാഹര്‍ ലെമ്പാ... യാദാ ഹൂശാവേ...) ഓര്‍ശ്ലേംനഗരത്തിന്‍വാതില്‍ തുറക്കുന്നു.ഒലിവിന്‍ശിഖരങ്ങള്‍കൈകളിലുയരുന്നുഓശാനകളാല്‍ വഴിയെല്ലാംമുഖരിതമാകുന്നു. രാജമഹേശ്വരനാംമിശിഹായണയുന്നു,കഴുതക്കുട്ടിയതാവാഹനമാകുന്നുതെരുവോരങ്ങളില്‍ … Continue reading Palm Sunday Liturgy Text SyroMalabar Rite | ഓശാന ഞായർ | Oshana Njayar Liturgy

Holy Qurbana Text PowerPoint Presentation, SyroMalabar Malayalam Mass

>>> Syromalabar Qurbana Presentation Text Holy Qurbana Malayalam Text PowerPoint Presentation

Vibhoothi Liturgy Text SyroMalabar Rite | വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ | Ash Monday Liturgy

വലിയ നോമ്പാരംഭത്തിലെഅനുതാപശുശ്രൂഷ (വിഭൂതി) | സീറോ മലബാർ ക്രമം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 1. വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടത്. 2. വി. കുര്‍ബാനയോടുചേര്‍ന്നോ അല്ലാതെയോ ഇത് നടത്താവുന്നതാണ്. 3. ശിരസ്സില്‍ പൂശുന്നതിനുള്ള ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തലേവര്‍ഷം ഓശാനഞായറാഴ്ച ആശീര്‍വദിച്ച കുരുത്തോല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. (വി. കുര്‍ബാനയോടുകൂടിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതെങ്കില്‍,കുര്‍ബാനക്രമത്തിലേതുപോലെ ആരംഭിക്കുന്നു.) കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ … Continue reading Vibhoothi Liturgy Text SyroMalabar Rite | വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ | Ash Monday Liturgy

Nombukalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Nombukalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | നോമ്പുകാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) നോമ്പുകാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Nombukalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Nombukalam

Nombukalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Nombukalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | നോമ്പുകാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) നോമ്പുകാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Nombukalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Nombukalam

Danahakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Danahakkalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ദനഹാക്കാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ദനഹാക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Danahakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Danahakkalam

Danahakkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Danahakkalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | ദനഹാക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) ദനഹാക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Danahakkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Danahakkalam

Piravikkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Piravikkalam

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പിറവിക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പിറവിക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Piravikkalam Ordinary Days Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite, Piravikkalam

Piravikkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പിറവിക്കാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പിറവിക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Piravikkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite

Mangalavarthakkalam Holy Qurbana Text for Ordinary Days | Holy Mass Text SyroMalabar Rite

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | മംഗളവാർത്താക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) മംഗളവാർത്താക്കാലം സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. … Continue reading Mangalavarthakkalam Holy Qurbana Text for Ordinary Days | Holy Mass Text SyroMalabar Rite

Mangalavarthakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | മംഗളവാർത്താക്കാലം ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) മംഗളവാർത്താക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും … Continue reading Mangalavarthakkalam Sunday Holy Qurbana Text / Holy Mass Text SyroMalabar Rite

Renewed Holy Qurbana Text of Syromalabar Church | സീറോമലബാർ സഭയുടെ നവീകരിച്ച കുർബാനക്രമം

(സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) >>> സീറോമലബാർസഭയുടെ കുർബാന: റാസക്രമം >>> ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാന >>> സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന >>> മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുർബാന >>> മംഗളവാർത്താക്കാലം ഞായർ >>> മംഗളവാർത്താക്കാലം സാധാരണ ദിവസം >>> പിറവിക്കാലം ഞായർ >>> പിറവിക്കാലം സാധാരണ ദിവസം >>> ദനഹാക്കാലം ഞായർ >>> ദനഹാക്കാലം സാധാരണ ദിവസം >>> നോമ്പുകാലം ഞായർ >>> നോമ്പുകാലം സാധാരണ ദിവസം >>> ഉയിർപ്പുകാലം ഞായർ >>> ഉയിർപ്പുകാലം സാധാരണ ദിവസം >>> ശ്ലീഹാക്കാലം ഞായർ … Continue reading Renewed Holy Qurbana Text of Syromalabar Church | സീറോമലബാർ സഭയുടെ നവീകരിച്ച കുർബാനക്രമം