അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 1st – St. Theresa of Lisieux

https://youtu.be/aF5Ekv-df98 അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 1st - St. Theresa of Lisieux അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 1st - St. Theresa of Lisieux St Therese of Lisieux (1873-1897) was a French Catholic who became a Carmelite nun at an early age. She died in obscurity at the age of 26. However, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) October 1st – St. Theresa of Lisieux

Advertisement

Young Little Therese of Lisieux

Little Flower, Youth hood Image in HD Young Little Therese of Lisieux | Young Little Flower | Kochuthresia Youth | St. Therese as a Youth hood Image in HD

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ സവിശേഷതകൾ

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ സവിശേഷതകൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകർ ഉള്ള വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പുറമെ ജനസഹസ്രങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി ദൈവത്തെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ആത്മീയ ശൈശവത്തിലൂടെ വിശുദ്ധിയുടെ നെറുകയിലെത്തിയ പുണ്യവതി സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ എന്ന മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ (18) ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമായ വിശുദ്ധ വത്തിക്കാനിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത വിശുദ്ധ പദ പ്രഖ്യാപനം യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടാനൊരുങ്ങുന്ന തിരുസഭയുടെ അഭിമാനമായ വിശുദ്ധ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ സവിശേഷതകൾ

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – ഏഴാം ദിനം

💐വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നവനാൾ 💐 💐 Little Flower Novena in Malayalam | Kochuthresiayude Novena 💐 ഏഴാം ദിനം | 7th Day പാവനാത്മവേ നീ വരണമേ മാനസാമണി കോവിലിൽ…. നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേ സ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു…   നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെ അന്ധകാരമകറ്റണേ… നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളം സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ…. സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️ : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – ഏഴാം ദിനം

Saint Therese’s Prayers for Sinners

Eternal Father, since Thou hast given me for my inheritance the adorable Face of Thy Divine Son, I offer that Face to Thee, and I beg Thee, in exchange for this coin of infinite value, to forget the ingratitude of souls dedicated to Thee, and to pardon all poor sinners. O Jesus, Who in Thy … Continue reading Saint Therese’s Prayers for Sinners

Saint Therese’s Canticle to the Holy Face

Jesus, Your ineffable imageIs the star which guides my steps.Ah, You know, Your sweet FaceIs for me Heaven on earth.My love discovers the charmsOf Your Face adorned with tears.I smile through my own tearsWhen I contemplate Your sorrows. Oh! To console You I wantTo live unknown on earth!Your beauty, which You know how to veil,Discloses … Continue reading Saint Therese’s Canticle to the Holy Face

വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ | Little Flower | St. Therese of Lisieux | St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face | Kochuthresia

വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ | Little Flower | St. Therese of Lisieux | St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face | Kochuthresia St. Therese of Lisieux വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ | Little Flower | St. Therese of Lisieux | St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face | Kochuthresia Little Flower വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ | … Continue reading വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ | Little Flower | St. Therese of Lisieux | St. Therese of the Child Jesus and the Holy Face | Kochuthresia

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – ആറാം ദിനം

💐വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നവനാൾ 💐 💐Little Flower Novena in Malayalam | Kochuthresiayude Novena 💐 ആറാം ദിനം | 6th Day   പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – ആറാം ദിനം

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – അഞ്ചാം ദിനം

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നവനാൾ Little Flower Novena in Malayalam | Kochuthresyayude Novena അഞ്ചാം ദിനം | 5th Day   പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – അഞ്ചാം ദിനം

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15

Kochumozhikal 15 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 15 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14

Kochumozhikal 14 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 14 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13

Kochumozhikal 13 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 13 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – നാലാം ദിനം

💐വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നവനാൾ 💐 Little Flower Novena in Malayalam നാലാം ദിനം | 4th Day നാലാം ദിനം - ആതുരശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ....നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു... നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ...നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ....സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – നാലാം ദിനം

Kochuthresia Quotes in Malayalam | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochuthresia Quotes in Malayalam| St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12

Kochumozhikal 12 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 12 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – മൂന്നാം ദിനം

💐വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നവനാൾ | Little Flower Novena in Malayalam 💐 മൂന്നാം ദിനം | 3rd Day പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ....നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു... നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ...നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ....സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – മൂന്നാം ദിനം

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11

Kochumozhikal 11 | കൊച്ചുമൊഴികൾ 11 Malayalam Quotes form Kochuthresia | St. Theresa of Lisieux Quotes in Malayalam | Little Flower Quotes in Malayalam

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – രണ്ടാം ദിനം

💐വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ നവനാൾ സെപ്റ്റംബർ 22💐 രണ്ടാം ദിനം - വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ....നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു... നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ...നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ....സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ … Continue reading വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ നൊവേന – രണ്ടാം ദിനം