Our Lady of Vallarpadam

Our Lady of Vallarpadam

അപകടസമയങ്ങളിൽ അഭയമായ വല്ലാർപാടത്തമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തുസംരക്ഷിക്കേണമേ!

ഏവർക്കും വിമോചക നാഥയായ പരിശുദ്ധ വല്ലാർപാടത്തമ്മയുടെ തിരുനാൾ ആശംസകൾ – സെപ്തംബർ 24 | ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ മരിയൻ തീർഥാടനകേന്ദ്രം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s