അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 31 – St. Benjamin

https://youtu.be/ejsFramNnsw അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 31 - St. Benjamin St. Benjamin, Martyr (Feast Day - March 31) The Christians in Persia had enjoyed twelve years of peace during the reign of Isdegerd, son of Sapor III, when in 420 it was disturbed by the indiscreet zeal of Abdas, a Christian Bishop who … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 31 – St. Benjamin

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 30th – St. John Climacus

https://youtu.be/o_usUImy3sE അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 30th - St. John Climacus അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 30th - St. John Climacus Abbot of Sinai, so-called "Climacus" from the title of his famous book, The Climax, or The Ladder of Perfection; also known as John Scholasticus. He was a Syrian or a … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 30th – St. John Climacus

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 29th – St. Jonas and Barachisius and their Companions

https://youtu.be/v8GrHz9h3mM അനുദിന വിശുദ്ധർ Saint of the Day - March 29th - St. Jonas and Barachisius and their Companions King Sapor of Persia, in the year 327, the eighteenth of his reign, raised a bloody persecution against the Christians and laid waste their churches and monasteries. Jonas and Barachisius, two brothers of the city Beth-Asa, hearing … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 29th – St. Jonas and Barachisius and their Companions

വിശുദ്ധ ടോറിബിയോ റോമോ (1900- 1928)

നോമ്പുകാലം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശുദ്ധരൊപ്പം നാൽപതാം ദിനം   "ദൈവമേ, വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാതെയും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കാതെയും എൻ്റെ ഒരു ദിവസവും കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കരുതേ."   വിശുദ്ധ ടോറിബിയോ റോമോ (1900- 1928)   ടോറിബിയോ റോമോ ഗോൺസലാസ് എന്ന മെക്സിക്കൻ കത്തോലിക്കാ വൈദീകൻ ക്രിസ്റ്റേറോ യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിയായ വ്യക്തിയാണ്. ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലായിരുന്നു ജനനം. ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു .ടോറിബിയോയുടെ സഹോദരൻ റോമാനും പുരോഹിതനായി .ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പ്രത്യേക ഒഴിവു കിട്ടിയാണ് ടോറിബിയോ … Continue reading വിശുദ്ധ ടോറിബിയോ റോമോ (1900- 1928)

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 28th – St. Guntram

https://youtu.be/CLFMo6xnUiI അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 28th - St. Guntram King Gontrand had something of that fraternal love which his brothers lacked; the preeminent chronicler of the period, St. Gregory of Tours, often called him "good king Gontrand", as noted in the quotation below from the former's Decem Libri Historiarum, in which St. … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 28th – St. Guntram

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 27th – St. John of Egypt

https://youtu.be/ngSrvypwYjY അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 27th - St. John of Egypt അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 27th - St. John of Egypt One of the most famous early desert hermits, a noted prophet of his era. He was born in Lycopolis, modern Assiut, Egypt, and became a hermit at the … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 27th – St. John of Egypt

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 25th – Annunciation of the Lord

https://youtu.be/LDDE5KXfkGs അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 25th - Annunciation of the Lord The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 25th – Annunciation of the Lord

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 24th – St. Aldemar & St. Catherine

https://youtu.be/JnZeCJT0baA അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 24th - St. Aldemar & St. Catherine St. AldemarAbbot and miracle worker, called "the Wise." Born in Capua, Italy, he became a monk in Monte Cassino and was called to the attention of a Princess Aloara of the region. When she built a new convent in Capua, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 24th – St. Aldemar & St. Catherine

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 23rd – St. Toribio Alfonso de Mogrovejo

https://youtu.be/b1bLe-QfuaI അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 23rd - St. Toribio Alfonso de Mogrovejo അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 23rd - St. Toribio Alfonso de Mogrovejo Bishop and defender of the rights of the native Indians in Peru, Born in Mayorga, Spain, he studied law and became a lawyer and then professor … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 23rd – St. Toribio Alfonso de Mogrovejo

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 22nd – St. Zachary

https://youtu.be/3VzDCrkvMec അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 22nd - St. Zachary അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 22nd - St. Zachary His predecessor's alliance with the Lombard Duke of Spoleto put papal cities at risk when the Dukes of Spoleto and Benevento rebelled. Zachary turned to King Liutprand the Lombard directly. Out of … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 22nd – St. Zachary

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 21st – St. Serapion & St. Nicholas of Flue

https://youtu.be/lmaEflW9Jt8 അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 21st - St. Serapion & St. Nicholas of Flue അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 21st - St. Serapion & St. Nicholas of Flue St. Serapion Bishop and head of the famed Catechetical School of Alexandria, Egypt, also known as Serapion of Arsinoc. He was originally … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 21st – St. Serapion & St. Nicholas of Flue

അനുദിനവിശുദ്ധർ – മാർച്ച് 21

⚜️⚜️⚜️⚜️ March 21 ⚜️⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ സെറാപ്പിയോണ്‍ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യവും, കുശാഗ്രബുദ്ധിയും, അറിവുമുണ്ടായിരുന്ന ഈജിപ്ത്കാരനായ ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു വിശുദ്ധ സെറാപ്പിയോണ്‍. വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ വിശുദ്ധന്‍, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ മരുഭൂമിയില്‍ വിശുദ്ധ അത്തനാസിയൂസിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും, സഹായിയുമായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലങ്ങളോളം വിശുദ്ധന്‍ ഈജിപ്തിലെ അലെക്സാണ്ട്രിയായില്‍ ഒരു വേദപാഠശാല നടത്തിയിരുന്നു, എന്നാല്‍ പിന്നീട് അനുതാപ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും, പ്രാര്‍ത്ഥനക്കും കൂടുതല്‍ സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിശുദ്ധന്‍ ഈ വേദപാഠശാലയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു. വിശുദ്ധ സെറാപ്പിയോണ്‍ അന്തോണീസിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ … Continue reading അനുദിനവിശുദ്ധർ – മാർച്ച് 21

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 20th – St. Cuthbert

https://youtu.be/Nv5-GB7I5fY അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 20th - St. Cuthbert അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 20th - St. Cuthbert Cuthbert was thought by some to be Irish and by others, a Scot. Bede, the noted historian, says he was a Briton. Orphaned when a young child, he was a shepherd for … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 20th – St. Cuthbert

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 19th – St. Joseph

https://youtu.be/xSpZeEppCk4 അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 19th - St. Joseph അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 19th - St. Joseph Everything we know about the husband of Mary and the foster father of Jesus comes from Scripture and that has seemed too little for those who made up legends about him. We … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 19th – St. Joseph

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 18th – St. Cyril of Jerusalem

https://youtu.be/AdevplLuauo അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 18th - St. Cyril of Jerusalem അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 18th - St. Cyril of Jerusalem "Make your fold with the sheep; flee from the wolves: depart not from the Church," Cyril admonished catechumens surrounded by heresy. These were prophetic words for Cyril was … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 18th – St. Cyril of Jerusalem

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 17th – St. Patrick

https://youtu.be/ZMiWFs8qNBY അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 17th - St. Patrick അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 17th - St. Patrick St. Patrick of Ireland is one of the world's most popular saints. He was born in Roman Britain and when he was fourteen or so, he was captured by Irish pirates during … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 17th – St. Patrick

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 16th – St. Heribert of Cologne

https://youtu.be/xpklhW0Ox5E അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 16th - St. Heribert of Cologne Archbishop of Cologne, Germany, and chancellor of Emperor Otto III . He was born in Worms, where he was ordained after being educated by the Benedictines of Gorze in Lorraine, France. Serving Otto III, Heribert was made an archbishop on 998. … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 16th – St. Heribert of Cologne

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 15th – St. Louise de Marillac

https://youtu.be/M5w_Esoe3nw അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 15th - St. Louise de Marillac അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 15th - St. Louise de Marillac Louise de Marillac was born probably at Ferrieres-en-Brie near Meux, France, on August 12, 1591. She was educated by the Dominican nuns at Poissy. She desired to become … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 15th – St. Louise de Marillac

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 14th – St. Mathilda

https://youtu.be/d9z4zAOH-rw അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 14th - St. Mathilda Matilda was the daughter of Count Dietrich of Westphalia and Reinhild of Denmark. She was also known as Mechtildis and Maud. She was raised by her grandmother, the Abbess of Eufurt convent. Matilda married Henry the Fowler, son of Duke Otto of Saxony, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 14th – St. Mathilda

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 13th – St. Euphrasia of Constantinople

https://youtu.be/4KR0hrZ0gIA അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 13th - St. Euphrasia of Constantinople അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 13th - St. Euphrasia of Constantinople Noble Roman raised by Emperor Theodosius I when her father, Antigonus, died. Her mother entered a convent in Egypt, and Euphrasia, at the age of five, went with … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 13th – St. Euphrasia of Constantinople

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 12th – St. Seraphina & St. Theophanes

https://youtu.be/CRuR2gpzUt0 അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 12th - St. Seraphina & St. Theophanes അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 12th - St. Seraphina & St. Theophanes Seraphina was born in San Gimignano, Italy, to a poor family. She was known for her self denial and acts of penance as a young girl. … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 12th – St. Seraphina & St. Theophanes

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 11th – St. Eulogius of Cordoba

https://youtu.be/PgwrzDKe7zg അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 11th - St. Eulogius of Cordoba അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 11th - St. Eulogius of Cordoba Martyred priest of Cordoba, Spain, slain by the Moors. Arrested in 850 , Eulogius, a noted scholar of Scripture, wrote Exhortation to Martyrdom for two young virgin martyrs, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 11th – St. Eulogius of Cordoba

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 10th – Forty Martyrs of Sebaste

https://youtu.be/XRCC5DME33Y അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 10th - Forty Martyrs of Sebaste അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 10th - Forty Martyrs of Sebaste A party of soldiers who suffered a cruel death for their faith, near Sebaste, in Lesser Armenia, victims of the persecutions of Licinius, who, after the year 316, … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 10th – Forty Martyrs of Sebaste

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 9th – St. Frances of Rome

https://youtu.be/0Pdp4lzo6X0 അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 9th - St. Frances of Rome അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 9th - St. Frances of Rome Frances was born in the city of Rome in 1384 to a wealthy, noble family. From her mother she inherited a quiet manner and a pious devotion to … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) March 9th – St. Frances of Rome