ഹൃത്തിൽ എന്നുമുണ്ടാകണം ഈശോമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ കുരിശ്!

https://sundayshalom.com/archives/67249 ഹൃത്തിൽ എന്നുമുണ്ടാകണം ഈശോമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ കുരിശ്!

കുരിശിന്റെ, ക്രൂശിതന്റെ കൂട്ടുകാർ പാലിക്കേണ്ട 14 കൽപ്പനകൾ!

https://sundayshalom.com/archives/67229 കുരിശിന്റെ, ക്രൂശിതന്റെ കൂട്ടുകാർ പാലിക്കേണ്ട 14 കൽപ്പനകൾ!

കുരിശിലെ നാലാമത്തെ മൊഴിയും അത് പകരുന്ന മൂന്ന് പാഠങ്ങളും!

https://sundayshalom.com/archives/67222 കുരിശിലെ നാലാമത്തെ മൊഴിയും അത് പകരുന്ന മൂന്ന് പാഠങ്ങളും!

തിരിച്ചുവരാനുള്ളവർക്കായി തിരുസഭ വാതിൽ തുറന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം!

https://sundayshalom.com/archives/67216 തിരിച്ചുവരാനുള്ളവർക്കായി തിരുസഭ വാതിൽ തുറന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം!

നോമ്പുകാലം: ‘യേസ്’ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാകാം!

https://sundayshalom.com/archives/67206 നോമ്പുകാലം: ‘യേസ്’ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രീപുത്രന്മാരാകാം!

യോഹന്നാൻ സ്വന്തമാക്കിയ സമ്മാനം നമുക്കും നേടാം! അതിനുള്ള അവസരമത്രേ നോമ്പുകാലം

https://sundayshalom.com/archives/67188 യോഹന്നാൻ സ്വന്തമാക്കിയ സമ്മാനം നമുക്കും നേടാം! അതിനുള്ള അവസരമത്രേ നോമ്പുകാലം

കുരിശിനെ സ്‌നേഹിക്കണം, ക്രൂശിതനെ പുണരണം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ…

https://sundayshalom.com/archives/67171 കുരിശിനെ സ്‌നേഹിക്കണം, ക്രൂശിതനെ പുണരണം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ…

നോമ്പുദിനങ്ങളിൽ പഠിക്കണം പറുദീസയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന!

https://sundayshalom.com/archives/67149 നോമ്പുദിനങ്ങളിൽ പഠിക്കണം പറുദീസയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന!

നോമ്പ്: ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ആഗ്രഹം മനസിൽ തെളിയേണ്ട കാലഘട്ടം!

https://sundayshalom.com/archives/67131 നോമ്പ്: ജീവിതത്തിലെ പരമപ്രധാനമായ ആഗ്രഹം മനസിൽ തെളിയേണ്ട കാലഘട്ടം!

നോമ്പ്: ദൈവത്തോട് ‘യേസ്’ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ട കാലം!

https://sundayshalom.com/archives/67127 നോമ്പ്: ദൈവത്തോട് ‘യേസ്’ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കേണ്ട കാലം!

നോമ്പിൽ നമുക്കും ശീലിക്കാം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ പഞ്ചശീലങ്ങൾ!

https://sundayshalom.com/archives/67113 നോമ്പിൽ നമുക്കും ശീലിക്കാം വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ പഞ്ചശീലങ്ങൾ!

ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്: വിശ്വാസിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം, സാത്താന്റെ പേടിസ്വപ്‌നം!

https://sundayshalom.com/archives/67073 ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ്: വിശ്വാസിയുടെ ശക്തികേന്ദ്രം, സാത്താന്റെ പേടിസ്വപ്‌നം!

പിതാവേ, അവരോടു ക്ഷമിക്കണമേ… വിശ്വാസീസമൂഹത്തിന് ഈശോയുടെ ചലഞ്ച്!

https://sundayshalom.com/archives/67055 പിതാവേ, അവരോടു ക്ഷമിക്കണമേ… വിശ്വാസീസമൂഹത്തിന് ഈശോയുടെ ചലഞ്ച്!

ദൈവത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന എളിമ അഭ്യസിക്കാൻ ശീലിക്കാം അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ!

https://sundayshalom.com/archives/67032 ദൈവത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന എളിമ അഭ്യസിക്കാൻ ശീലിക്കാം അഷ്ടാംഗ മാർഗങ്ങൾ!

ക്രൂശിതനിലേക്ക് നോക്കൂ… നോമ്പുകാലം വിശുദ്ധമാകും, ജീവിതം ധന്യവും!

https://sundayshalom.com/archives/67012 ക്രൂശിതനിലേക്ക് നോക്കൂ… നോമ്പുകാലം വിശുദ്ധമാകും, ജീവിതം ധന്യവും!

ക്രൂശിതനെ പിന്തുടരാം, ക്രൂശിതനിലുള്ള വിശ്വാസം സധൈര്യം ഏറ്റുപറയാം

https://sundayshalom.com/archives/66996 ക്രൂശിതനെ പിന്തുടരാം, ക്രൂശിതനിലുള്ള വിശ്വാസം സധൈര്യം ഏറ്റുപറയാം

കുരിശിന്റെ വഴി: ക്രിസ്തുശിഷ്യരുടെ പ്രത്യാശാമാർഗം!

https://sundayshalom.com/archives/66990 കുരിശിന്റെ വഴി: ക്രിസ്തുശിഷ്യരുടെ പ്രത്യാശാമാർഗം!

ഓരോ ക്രൈസ്തവനും കണികണ്ട് ഉണരേണ്ട നന്മയാണ് കുരിശ്!

https://sundayshalom.com/archives/66969 ഓരോ ക്രൈസ്തവനും കണികണ്ട് ഉണരേണ്ട നന്മയാണ് കുരിശ്!

കാൽവരിയിലെ മരക്കുരിശ്: ദൈവത്തിന് മനുഷ്യമക്കളോടുള്ള സ്‌നേഹത്തിന്റെ അടയാളം!

https://sundayshalom.com/archives/66944 കാൽവരിയിലെ മരക്കുരിശ്: ദൈവത്തിന് മനുഷ്യമക്കളോടുള്ള സ്‌നേഹത്തിന്റെ അടയാളം!

മനസ്സിലാക്കൽ ഒരു കലയാണ്, നോമ്പുകാലത്ത് കൂടുതൽ പരിശീലിക്കേണ്ട കല!

https://sundayshalom.com/archives/66922 മനസ്സിലാക്കൽ ഒരു കലയാണ്, നോമ്പുകാലത്ത് കൂടുതൽ പരിശീലിക്കേണ്ട കല!

പഠിക്കാം, ധ്യാനിക്കാം വിശുദ്ധ എഫ്രേം പിതാവ് നൽകിയ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്!

https://sundayshalom.com/archives/66850