നിങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്

(ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ 'It Is Expedient That I Go' എന്ന അധ്യായത്തിന്റെ വിവർത്തനം) "നിങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് " മരിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. വിചിത്രമായ വാക്കുകൾ, ശരിക്കും. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരുടെ വലയിൽ നിന്നും ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും ഇഷ്ടസാധനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി, തന്റെ തിരുഹൃദയത്തോട് ഒട്ടിച്ചു പിണച്ചു വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരിക്കും? അവൻ പോകുന്നത് അവരുടെ … Continue reading നിങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്

Advertisement

Fulton J sheen | Peace of Soul | ‘Is God Hard to Find? | Malayalam Translation | Jilsa Joy

ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ Peace of Soul എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 'Is God Hard to Find? 'എന്ന അധ്യായം വിവർത്തനം ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കി. കുറെയേറെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം - അവർക്ക് സമൂഹത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കണം എന്നാൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന ,നവീകരിക്കുന്ന, മതം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല…കാരണം അവർക്ക് മുൾക്കിരീടവും കുരിശുമില്ലാത്ത രക്ഷകനെ മതി…കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് മതി ദൈവത്തിന്റെ വേണ്ട .. ഇനി, ദൈവത്തോട് പോസിറ്റിവ് ആയി പ്രത്യുത്തരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് … Continue reading Fulton J sheen | Peace of Soul | ‘Is God Hard to Find? | Malayalam Translation | Jilsa Joy

ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ Peace of Soul, Chapter: Is God hard to find?

തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കൂടെക്കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ' ഭയപ്പെടേണ്ട' എന്ന വാക്ക്. ബെത്ലഹേമിൽ ആട്ടിടയരോട് മാലാഖമാർ പറയുന്നു 'ഭയപ്പെടേണ്ട '; ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതകാലത്ത് , ഭയചകിതരായ ശിഷ്യരോട് അവൻ പറയുന്നു 'ഭയപ്പെടേണ്ട ' , അവന്റെ ഉയിർപ്പിനു ശേഷം ശിഷ്യർക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരോട് പറയുന്നു 'ഭയപ്പെടേണ്ട '. ഭയപ്പെടരുതെന്ന് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരേണ്ടത് ആവശ്യമായി നമ്മുടെ കർത്താവിന് തോന്നുന്നത്, മൂന്ന് തെറ്റായ പേടികൾ നമ്മളെ അവനിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് : 1, നമുക്ക് … Continue reading ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ Peace of Soul, Chapter: Is God hard to find?

Sin Is 100% Real & Deadly – Sermon By The Most Reverend Venerable Fulton J. Sheen

https://youtu.be/69Y0-hc7AMc Sin Is 100% Real & Deadly - Sermon By The Most Reverend Venerable Fulton J. Sheen For a sin to be mortal, three conditions must together be met: "Mortal sin is sin whose object is grave matter and which is also committed with full knowledge and deliberate consent."Venial sin weakens charity; it manifests a … Continue reading Sin Is 100% Real & Deadly – Sermon By The Most Reverend Venerable Fulton J. Sheen

Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen

https://youtu.be/FAw7T8Z9vIk Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen According to St. Augustine, " 'Angel' is the name of their office, not of their nature. If you seek the name of their nature, it is 'spirit'; if you seek the name of their office, it is 'angel': from what they are, 'spirit', from what … Continue reading Who Are The Angels? | Venerable Archbishop Fulton Sheen

Death & Judgement | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/liy6-LIfeuo Death & Judgement | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast Fulton John Sheen was born to Newton and Delia on May 8,1895 in El Paso, Illinois. The oldest of four sons, he was baptized Peter John in St. Mary’s Church, but soon became known by his mother’s maiden name, Fulton. The family moved … Continue reading Death & Judgement | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

Heaven Is Not So Far Away | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/N-_OVKFQRJA Heaven Is Not So Far Away | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast Fulton John Sheen was born to Newton and Delia on May 8,1895 in El Paso, Illinois. The oldest of four sons, he was baptized Peter John in St. Mary’s Church, but soon became known by his mother’s maiden name, … Continue reading Heaven Is Not So Far Away | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

An Excellent Collection Of Audio Catholic Sermons By Venerable Archbishop Fulton J. Sheen

https://youtu.be/U4JhaoVIj6Y An Excellent Collection Of Audio Catholic Sermons By Venerable Archbishop Fulton J. Sheen Archbishop Sheen, best known for his popularly televised and syndicated television program, Life is Worth Living, is held today as one of Catholicism’s most widely recognized figures of the twentieth century. Fulton John Sheen, born May 8, 1895 in El Paso, … Continue reading An Excellent Collection Of Audio Catholic Sermons By Venerable Archbishop Fulton J. Sheen

Is Poverty Or Property The Problem? (Most Reverend Venerable Fulton John Sheen)

https://youtu.be/n50R7ZDFhk4 Is Poverty Or Property The Problem? (Most Reverend Venerable Fulton John Sheen) After earning high school valedictorian honors at Spalding Institute in Peoria, Peoria County, Illinois, in 1913, Sheen was educated at St. Viator College in Bourbonnais, Kankakee County, Illinois, and attended Saint Paul Seminary in Minnesota before his ordination on September 20, 1919.[1] … Continue reading Is Poverty Or Property The Problem? (Most Reverend Venerable Fulton John Sheen)

The Resurrection – Venerable Fulton John Sheen

https://youtu.be/61lvAbTcHUA The Resurrection - Venerable Fulton John Sheen Venerable Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work on television and radio. The cause for his canonization as a saint was officially … Continue reading The Resurrection – Venerable Fulton John Sheen

Sin & Penance | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/inlyLW2Vrmc Sin & Penance | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast Venerable Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work on television and radio. The cause for his canonization as … Continue reading Sin & Penance | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

Give It All You’ve Got! – Venerable Fulton John Sheen (Archbishop & Theologian)-JMJ (Audio & Video)

https://youtu.be/5M1Ryp_BVAA Give It All You've Got! - Venerable Fulton John Sheen (Archbishop & Theologian)-JMJ (Audio & Video) Talk also known as Wasting your life.Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work … Continue reading Give It All You’ve Got! – Venerable Fulton John Sheen (Archbishop & Theologian)-JMJ (Audio & Video)

Prayer Is A Dialogue | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/EAovHLIGvJU Prayer Is A Dialogue | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast Fulton John Sheen was born to Newton and Delia on May 8,1895 in El Paso, Illinois. The oldest of four sons, he was baptized Peter John in St. Mary’s Church, but soon became known by his mother’s maiden name, Fulton. The … Continue reading Prayer Is A Dialogue | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

The Law Of Love, Total Commitment | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/0iYaw8uGZOs The Law Of Love, Total Commitment | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast Fulton John Sheen was born to Newton and Delia on May 8,1895 in El Paso, Illinois. The oldest of four sons, he was baptized Peter John in St. Mary’s Church, but soon became known by his mother’s maiden name, Fulton. … Continue reading The Law Of Love, Total Commitment | Venerable Archbishop Fulton Sheen | Catholic Podcast

The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen – JESUS Loves You – JMJ

https://youtu.be/fZc00r30w_Y The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen - JESUS Loves You - JMJ A number of prayers and practices against the Devil exist within the Roman Catholic tradition.[31][32] The Lord's Prayer includes a petition for being delivered from evil, but a number of other specific prayers also exist. The Prayer to … Continue reading The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen – JESUS Loves You – JMJ

His Last Words | Venerable Archbishop Fulton Sheen

https://youtu.be/ArJXdpf1vfo His Last Words | Venerable Archbishop Fulton Sheen Venerable Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work on television and radio. The cause for his canonization as a saint was … Continue reading His Last Words | Venerable Archbishop Fulton Sheen

Satan & Evil-Outstanding Talk By The Most Reverend Venerable Fulton Sheen

https://youtu.be/Q6efoxZDX20 Satan & Evil-Outstanding Talk By The Most Reverend Venerable Fulton Sheen (Archbishop & Theologian) The power of Satan is, nonetheless, not infinite. He is only a creature, powerful from the fact that he is pure spirit, but still a creature. He cannot prevent the building up of God’s reign. Although Satan may act in … Continue reading Satan & Evil-Outstanding Talk By The Most Reverend Venerable Fulton Sheen

Trust In God’s Plan – Venerable Fulton John Sheen

https://youtu.be/Z3D636s3NMc Trust In God's Plan - Venerable Fulton John Sheen Venerable Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work on television and radio. The cause for his canonization as a saint … Continue reading Trust In God’s Plan – Venerable Fulton John Sheen

Purgatory | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

https://youtu.be/-GGl-OBPz9k Purgatory | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast Fulton John Sheen was born to Newton and Delia on May 8,1895 in El Paso, Illinois. The oldest of four sons, he was baptized Peter John in St. Mary’s Church, but soon became known by his mother’s maiden name, Fulton. The family moved to … Continue reading Purgatory | Venerable Archbishop Fulton John Sheen | Catholic Podcast

Satan & Evil By Venerable Fulton John Sheen

https://youtu.be/eqYXAOvSols Satan & Evil By Venerable Fulton John Sheen Fulton John Sheen (born Peter John Sheen, May 8, 1895 – December 9, 1979) was an American bishop (later archbishop) of the Catholic Church known for his preaching and especially his work on television and radio. The cause for his canonization as a Saint was officially … Continue reading Satan & Evil By Venerable Fulton John Sheen