ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 2 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 23/1/2021 Saturday of week 2 in Ordinary Time  or Saturday memorial of the Blessed Virgin Mary  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 66:4 അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, ഭൂമി മുഴുവനും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും അങ്ങേ നാമത്തിന് സ്‌തോത്രമാലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും ഒന്നുപോലെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങേ ജനത്തിന്റെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 2 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 2 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വെള്ളി, 22/1/2021 Saint Vincent, Deacon, Martyr or Friday of week 2 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഈ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനുവേണ്ടിമരണംവരെ പോരാടുകയുംദുഷ്ടരുടെ വാക്കുകള്‍ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു;എന്തെന്നാല്‍, ഉറച്ച പാറമേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. Or:cf. ജ്ഞാനം 10:12 ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനെയുംകാള്‍ ശക്തമാണെന്നറിയാന്‍,കര്‍ത്താവ് അവനെ കഠിനപോരാട്ടത്തിനു വിധേയനാക്കി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ,അങ്ങേ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെമേല്‍കരുണാപൂര്‍വം വര്‍ഷിക്കണമേ.അങ്ങനെ, രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ വിന്‍സെന്റിനെഎല്ലാ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 2 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 2 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 21/1/2021 Saint Agnes, Virgin, Martyr  on Thursday of week 2 in Ordinary Time Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഇതാ, ഊര്‍ജസ്വലയായ കന്യകയും പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ ബലിയര്‍പ്പണവും ശുദ്ധതയുടെ ബലിവസ്തുവുമായ ഈ പുണ്യവതി നമുക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിതനായ കുഞ്ഞാടിനെ ഇപ്പോള്‍ അനുഗമിക്കുന്നു. Or: ഭാഗ്യവതിയായ കന്യക, തന്നത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുകയും തന്റെ കുരിശെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, കന്യകമാരുടെ മണവാളനും രക്തസാക്ഷികളുടെ രാജകുമാരനുമായ കര്‍ത്താവിനെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 2 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 2 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 20/1/2021 Saint Sebastian, Martyr  or Wednesday of week 2 in Ordinary Time  or Saint Fabian, Pope, Martyr  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഈ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനുവേണ്ടി മരണംവരെ പോരാടുകയും ദുഷ്ടരുടെ വാക്കുകള്‍ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു; എന്തെന്നാല്‍, ഉറച്ച പാറമേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. Or: cf. ജ്ഞാനം 10:12 ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനെയുംകാള്‍ ശക്തമാണെന്നറിയാന്‍, കര്‍ത്താവ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 2 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 2 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 19/1/2021 Tuesday of week 2 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 66:4 അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, ഭൂമി മുഴുവനും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും അങ്ങേ നാമത്തിന് സ്‌തോത്രമാലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും ഒന്നുപോലെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങേ ജനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ദയാപൂര്‍വം ശ്രവിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കാലയളവില്‍ അങ്ങേ സമാധാനം നല്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 2 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 17/1/2021 2nd Sunday in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 66:4 അത്യുന്നതനായ ദൈവമേ, ഭൂമി മുഴുവനും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും അങ്ങേ നാമത്തിന് സ്‌തോത്രമാലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും ഒന്നുപോലെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങേ ജനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ദയാപൂര്‍വം ശ്രവിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കാലയളവില്‍ അങ്ങേ സമാധാനം നല്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 1 in Ordinary Time

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 16/1/2021 Saint Joseph Vaz  on Saturday of week 1 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ദിവ്യസത്യത്തിന്റെ മഹത്ത്വപൂര്‍ണമായ പ്രഘോഷണത്താല്‍, ഈ വിശുദ്ധര്‍ ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹിതരായിത്തീര്‍ന്നു. Or: സങ്കീ 18:49; 22:22 കര്‍ത്താവേ, ജനതകളുടെ മധ്യേ ഞാനങ്ങയെ ഏറ്റുപറയും; ഞാന്‍ അങ്ങേ നാമം എന്റെ സഹോദരരോടു വിവരിക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, വിശുദ്ധ ജോസഫ് വാസിന്‍റെ മാതൃകയിലൂടെയും വൈദികശുശ്രൂഷയിലൂടെയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday of week 1 in Ordinary Time

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 1 in Ordinary Time 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 15-Jan-2021, വെള്ളി Friday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. ____ ഒന്നാം വായന ഹെബ്രാ 4:1-5,11 നമുക്കും ആ വിശ്രമത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ ഉത്സുകരായിരിക്കാം. സഹോദരരേ, അവിടുന്നു നല്‍കുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്കു നാം പ്രവേശിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ, അതില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരായി നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും കാണപ്പെടുമോ എന്നു നാം ഭയപ്പെടണം. അവര്‍ക്കെന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും സുവിശേഷം ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍, അവര്‍ കേട്ട വചനം അവര്‍ക്കു പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല; കാരണം, അവര്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 1 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 1 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 14/1/2021 Blessed Devasahayam Pillai, Martyr  or Thursday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഈ വിശുദ്ധന്‍ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനുവേണ്ടി മരണംവരെ പോരാടുകയും ദുഷ്ടരുടെ വാക്കുകള്‍ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു; എന്തെന്നാല്‍, ഉറച്ച പാറമേലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാനമിട്ടത്. Or: cf. ജ്ഞാനം 10:12 ജ്ഞാനം എല്ലാറ്റിനെയുംകാള്‍ ശക്തമാണെന്നറിയാന്‍, കര്‍ത്താവ് അവനെ കഠിനപോരാട്ടത്തിനു വിധേയനാക്കി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of week 1 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 1 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 13/1/2021 Saint Hilary, Bishop, Doctor  or Wednesday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. പ്രഭാ 15:5 സഭാമധ്യേ അവന്റെ അധരം തുറക്കുകയും കര്‍ത്താവ് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും ചൈതന്യം അവനില്‍ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു; മഹത്ത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അവനെ ധരിപ്പിച്ചു. Or: സങ്കീ 37:30-31 നീതിമാന്റെ അധരം ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു; അവന്റെ നാവില്‍ നിന്ന് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 1 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 1 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 12/1/2021 Tuesday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഉന്നതസിംഹാസനത്തില്‍ ഒരു മനുഷ്യനിരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു; മാലാഖവൃന്ദം, ഏകസ്വരത്തില്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ആരാധിക്കുന്നു: ഇതാ, അവിടത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ നാമം എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥന സ്വര്‍ഗീയകാരുണ്യത്തോടെ ശ്രവിക്കണമേ. അങ്ങനെ, അവര്‍ ചെയ്യേണ്ടവ കാണാനും കണ്ടവ നിവര്‍ത്തിക്കാനും ശക്തരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday of week 1 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 1 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 11/1/2021 Monday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഉന്നതസിംഹാസനത്തില്‍ ഒരു മനുഷ്യനിരിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു; മാലാഖവൃന്ദം, ഏകസ്വരത്തില്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ആരാധിക്കുന്നു: ഇതാ, അവിടത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ നാമം എന്നേക്കും നിലനില്ക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ പ്രാര്‍ഥന സ്വര്‍ഗീയകാരുണ്യത്തോടെ ശ്രവിക്കണമേ. അങ്ങനെ, അവര്‍ ചെയ്യേണ്ടവ കാണാനും കണ്ടവ നിവര്‍ത്തിക്കാനും ശക്തരാകുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 1 in Ordinary Time 

ദിവ്യബലി വായനകൾ The Baptism of the Lord – Feast 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 10/1/2021 The Baptism of the Lord - Feast  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. മത്താ 3:16-17 കര്‍ത്താവ് ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗം തുറക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവ് പ്രാവിനെപ്പോലെ അവിടത്തെമേല്‍ ആവസിക്കുകയും പിതാവിന്റെ സ്വരം മുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു: ഇവന്‍ എന്റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു; ഇവനില്‍ ഞാന്‍ സംപ്രീതനാണ്. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ജോര്‍ദാന്‍ നദിയില്‍ ക്രിസ്തു ജ്ഞാനസ്‌നാനം സ്വീകരിച്ചശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടത്തെമേല്‍ ഇറങ്ങിവന്നപ്പോള്‍, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ The Baptism of the Lord – Feast 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday after Epiphany Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ശനി, 9/1/2021 Saturday after Epiphany Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഗലാ 4:4-5 നമുക്ക് ദത്തുപുത്രസ്ഥാനം ലഭിക്കാന്‍ സ്ത്രീയില്‍നിന്നു ജാതനായ തന്റെ പുത്രനെ ദൈവം അയച്ചു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേ ഏകജാതന്‍ വഴി അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കിയല്ലോ. അവിടന്നിലാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതി അങ്ങയോടൊത്ത് ആയിരിക്കുന്നതും. അവിടത്തെ കൃപയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ അവിടത്തെ രൂപത്തിലും കാണപ്പെടാനിടയാകണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saturday after Epiphany Sunday 

ദിവ്യബലി വായനകൾ

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 8/1/2021 08 Jan 2021 പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 112:4 പരമാര്‍ഥഹൃദയര്‍ക്ക് അന്ധകാരത്തില്‍ ഒരു പ്രകാശം ഉദയംചെയ്തു. കര്‍ത്താവ് കാരുണ്യവാനും കൃപാലുവും നീതിമാനുമാണ്. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനായ ദൈവമേ, നക്ഷത്രത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്താല്‍ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ലോകരക്ഷകന്റെ ജനനം, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സില്‍ എന്നും വെളിപ്പെടാനും വളരാനും ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ പ്രാര്‍ഥന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday after Epiphany Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 7/1/2021 Thursday after Epiphany Sunday  or Saint Raymond of Penyafort, Priest  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. യോഹ 1:1 ആദിയിലേ, യുഗങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പേ വചനം ദൈവമായിരുന്നു. അവിടന്ന് ലോകരക്ഷകനായി ജനിക്കാന്‍ തിരുമനസ്സായി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങേ പുത്രന്‍വഴി സര്‍വജനതകള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങേ നിത്യതയുടെ പ്രകാശമുദിപ്പിച്ച ദൈവമേ, അങ്ങേ ജനം അവിടത്തെ പ്രഭാവത്താല്‍ നിത്യമഹത്ത്വത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍, അവരുടെ രക്ഷകന്റെ പൂര്‍ണപ്രഭ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday after Epiphany Sunday 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday after Epiphany Sunday

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 6/1/2021 Wednesday after Epiphany Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഏശ 9:1 അന്ധകാരത്തില്‍ നടന്നിരുന്ന ജനത വലിയൊരു പ്രകാശം കണ്ടു; മരണത്തിന്റെ നിഴലില്‍ വസിച്ചിരുന്നവര്‍ക്ക് പ്രകാശം ഉദയം ചെയ്തു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സകലജനതകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവമേ, ശാശ്വത സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷം അങ്ങേ ജനത്തിനു നല്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മാനസങ്ങളില്‍ അങ്ങു വര്‍ഷിച്ച അതേ ദീപ്തിപൂരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday after Epiphany Sunday

ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday after Epiphany Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 5/1/2021 Tuesday after Epiphany Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 118:26-27 കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ വരുന്നവന്‍ അനുഗൃഹീതന്‍; ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് നമുക്ക് പ്രകാശം നല്കി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അങ്ങേ ഏകജാതന്‍ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സത്തയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ. ബാഹ്യമായി ഞങ്ങള്‍ക്കു സദൃശനാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവിടന്നുവഴി, ആന്തരികമായി നവീകരിക്കപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങളെ അര്‍ഹരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday after Epiphany Sunday 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday after Epiphany Sunday 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 04-Jan-2021, തിങ്കൾ Monday after Epiphany Sunday  Liturgical Colour: White. ____ ഒന്നാം വായന 1 യോഹ 3:22-4:6 ആത്മാക്കളെ പരിശോധിച്ച്, അവ ദൈവത്തില്‍ നിന്നാണോ എന്നു വിവേചിക്കുവിന്‍. നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും അവിടുന്നു നമുക്കു നല്‍കുകയും ചെയ്യും. കാരണം, നമ്മള്‍ അവിടുത്തെ കല്‍പനകള്‍ അനുസരിക്കുകയും അവിടുത്തേക്കു പ്രീതിജനകമായതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തില്‍ നാം വിശ്വസിക്കുകയും അവന്‍ നമ്മോടു കല്‍പിച്ചതു പോലെ നാം പരസ്പരം സ്‌നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണം; ഇതാണ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday after Epiphany Sunday 

ദിവ്യബലി വായനകൾ The Epiphany of the Lord – Mass of the Day 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 . ദിവ്യബലി വായനകൾ :- . -ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ,3/1/2021 The Epiphany of the Lord - Mass of the Day  (see also Vigil Mass) Liturgical Colour: White. These readings are for the day of the feast itself: പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. മലാ 3:1; 1 ദിന 29:12 ഇതാ, സര്‍വാധീശനായ കര്‍ത്താവ് എഴുന്നള്ളുന്നു; രാജ്യവും അധികാരവും ആധിപത്യവും അവിടത്തെ കരങ്ങളില്‍. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ The Epiphany of the Lord – Mass of the Day 

ദിവ്യബലി വായനകൾ

Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops, Doctors on 2 January 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ശനി, 2/1/2021 Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops, Doctors on 2 January Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. പ്രഭാ 44:15,14 വിശുദ്ധരുടെ വിജ്ഞാനം ജനതകള്‍ വിവരിക്കുകയുംഅവരുടെ സ്തുതികള്‍ സഭ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.അവരുടെ പേരുകള്‍ യുഗങ്ങള്‍തോറും നിലനില്ക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, മെത്രാന്മാരായ വിശുദ്ധ ബെയ്‌സിലിന്റെയും വിശുദ്ധ ഗ്രിഗരിയുടെയുംജീവിതമാതൃകയാലും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ

ദിവ്യബലി വായനകൾ 7th day within the octave of Christmas 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 31/12/2020 7th day within the octave of Christmas  with a commemoration of Saint Silvester I, Pope Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഏശ 9:5 നമുക്കായി ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരു പുത്രന്‍ നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആധിപത്യം അവന്റെ ചുമലിലായിരിക്കും. അവന്‍ വിസ്മയനീയമായ ഉപദേശത്തിന്റെ ദൂതന്‍ എന്ന പേരില്‍ വിളിക്കപ്പെടും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, പാപ്പായായ വിശുദ്ധ സില്‍വെസ്റ്ററിന്റെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 7th day within the octave of Christmas 

ദിവ്യബലി വായനകൾ Mary, Mother of God – Solemnity 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 1/1/2021 Mary, Mother of God - Solemnity  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും എന്നാളും വാണരുളുന്ന രാജാവിനു ജന്മം നല്കുന്ന പരിശുദ്ധജനനീ, സ്വസ്തി. Or: cf. ഏശ 9:1,5; ലൂക്കാ 1:33 ഇന്ന് നമ്മുടെമേല്‍ ഒരു പ്രകാശംവീശും. എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ് നമുക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. വിസ്മയാവഹനായ ദൈവം, സമാധാനരാജന്‍, വരാനിരിക്കുന്ന യുഗപിതാവ് എന്നെല്ലാം അവിടന്ന് വിളിക്കപ്പെടും; അവിടത്തെ ഭരണത്തിന് അവസാനമുണ്ടാകില്ല. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Mary, Mother of God – Solemnity 

ദിവ്യബലി വായനകൾ 6th day within the octave of Christmas 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 30/12/2020 6th day within the octave of Christmas  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ജ്ഞാനം 18:14-15 സമസ്തവും നിശ്ശബ്ദതയിലാണ്ടിരിക്കേ, പാതിരാസമയത്ത് കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ സര്‍വശക്തമായ വചനം സ്വര്‍ഗത്തിലെ രാജകീയ സിംഹാസനങ്ങളില്‍ നിന്നു വന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനായ ദൈവമേ, അതിപ്രാചീനമായ അടിമത്തം പാപത്തിന്റെ നുകത്തിന്‍ കീഴിലാക്കിയ ഞങ്ങളെ അങ്ങേ ഏകജാതന്റെ മനുഷ്യവതാരംവഴി സംലബ്ധമായ പുതുജനനം, മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 6th day within the octave of Christmas