ദിവ്യബലി വായനകൾ – ചൊവ്വ, 29/12/2020

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 29/12/2020 5th day within the octave of Christmas (optional commemoration of Saint Thomas Becket, Bishop, Martyr) Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം യോഹ 3:16 അവനില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവന്‍ പ്രാപിക്കുന്നതിന്, തന്റെ ഏകജാതനെ നല്കാന്‍ തക്കവിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്‌നേഹിച്ചു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങേ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉദയംവഴി ലോകാന്ധകാരമകറ്റിയ സര്‍വശക്തനും കാണപ്പെടാത്തവനുമായ ദൈവമേ, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – ചൊവ്വ, 29/12/2020

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Stephen, the first Martyr – Feast 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 December 26 Saint Stephen, the first Martyr - Feast  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം രക്തസാക്ഷികളുടെ ഗണത്തില്‍ പ്രഥമനായി കാണപ്പെട്ട വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫനുവേണ്ടി സ്വര്‍ഗകവാടങ്ങള്‍ തുറക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ, സ്വര്‍ഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം വിജയമകുടം ചൂടുകയും ചെയ്തു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നത് അനുകരിക്കാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടിപ്പോലും പ്രാര്‍ഥിക്കാന്‍ അറിയാമായിരുന്ന ഈ വിശുദ്ധന്റെ സ്വര്‍ഗീയജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍, ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്‌നേഹിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നേടുമാറാകട്ടെ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Stephen, the first Martyr – Feast 

ദിവ്യബലി വായനകൾ 23 December 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ, 23/12/2020 23 December (optional commemoration of Saint John of Kęty, Priest) Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഏശ 9:5; സങ്കീ 72:17 നമുക്കുവേണ്ടി ഒരു ശിശു ജാതനാകും; അവന്‍ ശക്തനായ ദൈവം എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും അവനില്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, മാംസം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങേ പുത്രന്റെ ജനനം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 23 December 

ദിവ്യബലി വായനകൾ 21 December Saint Peter Canisius

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 21 December  with a commemoration of Saint Peter Canisius, Priest, Doctor Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഏശ. 7:14; 8:10 സര്‍വാധിപനായ കര്‍ത്താവ് ഉടന്‍തന്നെ എഴുന്നള്ളും; അവിടത്തെ നാമം ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നര്‍ഥമുള്ള എമ്മാനുവേല്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, കത്തോലിക്കാവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനായി, വൈദികനായ വിശുദ്ധ പീറ്ററിനെ ശക്തിയിലും പഠനത്തിലും അങ്ങ് പ്രബലനാക്കിയല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍, സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 21 December Saint Peter Canisius

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of the 3rd week of Advent

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of the 3rd week of Advent Liturgical Colour: Violet. ____ ഒന്നാം വായന ജെറ 23:5-8 ഇതാ, ഞാന്‍ ദാവീദിന്റെ വംശത്തില്‍ നീതിയുടെ ശാഖ മുളപ്പിക്കും. ഇതാ, ഞാന്‍ ദാവീദിന്റെ വംശത്തില്‍ നീതിയുടെ ശാഖ മുളപ്പിക്കുന്ന ദിവസം വരുന്നു – കര്‍ത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. അവന്‍ രാജാവായി വാഴുകയും ബുദ്ധിപൂര്‍വം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. നാട്ടില്‍ നീതിയും ന്യായവും അവന്‍ നടപ്പാക്കും. അവന്റെ നാളുകളില്‍ യൂദാ രക്ഷിക്കപ്പെടും; ഇസ്രായേല്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കര്‍ത്താവാണു ഞങ്ങളുടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of the 3rd week of Advent

ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of the 3rd week of Advent

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 വ്യാഴം Thursday of the 3rd week of Advent Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. ഏശ. 49:13 ആകാശം ആനന്ദിക്കട്ടെ. ഭൂമി ആഹ്ളാദിക്കട്ടെ.എന്തെന്നാല്‍, ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് എഴുന്നള്ളുന്നു.അവിടന്ന് തന്റെ ദരിദ്രരോട് കരുണ കാണിക്കും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ സ്രഷ്ടാവും രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ,നിത്യകന്യകയുടെ ഉദരത്തില്‍ അങ്ങേ വചനംമാംസം ധരിക്കണമെന്ന് തിരുവുള്ളമായ അങ്ങ്ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ കരുണാപൂര്‍വം കേട്ടരുളണമേ.അങ്ങനെ, ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യപ്രകൃതി സ്വീകരിച്ചഅങ്ങേ ഏകജാതന്‍,അവിടത്തെ ദിവ്യപ്രകൃതിയില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കുമാറാകട്ടെ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Thursday of the 3rd week of Advent

ദിവ്യബലി വായനകൾ St. John of the Cross, Priest, Doctor

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ -ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ / December 14 Saint John of the Cross, Priest, Doctor /  Monday of the 3rd week of Advent Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഗലാ 6:14 നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അഭിമാനംകൊള്ളാന്‍ എനിക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ. അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാന്‍ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, വൈദികനായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ അങ്ങ്, സമ്പൂര്‍ണ ആത്മപരിത്യാഗത്തിന്റെയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ St. John of the Cross, Priest, Doctor

ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 34 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ / November 25 Saint Catherine of Alexandria, Virgin, Martyr  or Wednesday of week 34 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Red. പ്രവേശകപ്രഭണിതം ഇതാ, ഊര്‍ജസ്വലയായ കന്യകയും പാതിവ്രത്യത്തിന്റെ ബലിയര്‍പ്പണവും ശുദ്ധതയുടെ ബലിവസ്തുവുമായ ഈ പുണ്യവതി നമുക്കു വേണ്ടി ക്രൂശിതനായ കുഞ്ഞാടിനെ ഇപ്പോള്‍ അനുഗമിക്കുന്നു. Or: ഭാഗ്യവതിയായ കന്യക, തന്നത്തന്നെ പരിത്യജിക്കുകയും തന്റെ കുരിശെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, കന്യകമാരുടെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 34 in Ordinary Time 

Live Mass on the 32nd Sunday with Fr. Rob Galea 08/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=iSkkjexQ9YQ Support FRG Ministry: https://donate.frgministry.com/FRG Ministry, PO Box 96, Strathdale, Victoria, 3550, Australia School of Prayer: http://www.frgministry.com/schoolofpr… Live Mass with Fr. Rob Galea (Bendigo). Music by Janaya Trudel (Canada), The Acts of The Apostles (India), Unlimited Cover Band (Australia), Fr Rob Galea and the FRG Ministry Band, and & readings by Margaret Lawson (Canada). Church … Continue reading Live Mass on the 32nd Sunday with Fr. Rob Galea 08/11/2020

ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 29 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ / October 19 Monday of week 29 in Ordinary Time  or Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, priests, and their Companions, Martyrs  or Saint Paul of the Cross, Priest  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 17:6,8 ദൈവമേ, ഞാനങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങ് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളും; അങ്ങ് … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 29 in Ordinary Time 

REFLECTION CAPSULE – Monday of the 29th Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY –Monday of the 29th Week in Ordinary Time “Depending less and less on material aspects of life, so that we can grow more and more close to the Lord!” (Based on Eph 2:1-10 and Lk 12:13-21 – Monday of the 29th Week in Ordinary Time) Many things in life … Continue reading REFLECTION CAPSULE – Monday of the 29th Week in Ordinary Time

MUSIC IN LITURGY: Liturgical Music in the Syro-Malabar Church

Dr Antony Nariculam MUSIC IN LITURGY ILA MEETING, NBCLC Bangalore, 26-28 October 2007 1. Introduction   The development of the Syro-Malabar liturgy and its musical tradition has a long history. It has had Syriac, Indian and Western influences. Its history is spread over five stages. 1.1  Stage One: The first stage is the earliest period of Christianity on … Continue reading MUSIC IN LITURGY: Liturgical Music in the Syro-Malabar Church

Restoration, Revision, Adaptation and Organic Growth of the Liturgy and the Syro-Malabar Church

Dr Antony Nariculam  Introduction The Syro-Malabar Church has been in a process of soul-searching from some years to find out ways and means of restoring and revising her liturgy in the light of Vatican II and the later documents. One of the stumbling blocks in this process has been the (mis)understanding about the principles of restoration, revision, … Continue reading Restoration, Revision, Adaptation and Organic Growth of the Liturgy and the Syro-Malabar Church

LITURGY AND INCULTURATION

Dr Antony Nariculam  The universality of the Church makes it imperative that the Church and her liturgy are inculturated. God became man to save humankind. This saving mystery in Christ must be presented to the whole world in a manner that is understood by the people of a given place. There was a period in history when some Christian … Continue reading LITURGY AND INCULTURATION

Principles of Liturgical Theology and the Indian Context

Dr Antony Nariculam  Introduction Today there is no difference of opinion regarding pluralism in theology and theological methodology. But, pluralism that claims that all points of view are of equal value ends up in relativism. All opinions, as a matter of fact, have a common reference point. When they are cut off from this common … Continue reading Principles of Liturgical Theology and the Indian Context

Syro-Malabar Liturgy

Dr Antony Nariculam Introduction My aim in this paper is to give a general picture of the Syro-Malabar Liturgy under its various aspects, such as its history, theology, celebratory dimension, the various liturgical texts published so far etc. As is well known, the Syro-Malabar liturgy has been a subject of ‘controversy’ since at least early … Continue reading Syro-Malabar Liturgy

LITURGY AND ARS CELEBRANDI

Dr Antony Nariculam Introduction  Lex orandi lex credendi is a widely accepted dictum in the liturgical tradition. This principle emphasizes the primacy of the liturgical action. “Liturgy is the anamnesis of the act of the Triune God, using symbolic means, to enact that Trinity in the lives of the enactors, transforming them through faith into the Church. Liturgy … Continue reading LITURGY AND ARS CELEBRANDI

The Syro-Malabar Liturgical Reform and Pastoral Adaptation

Dr Antony Nariculam The Syro-Malabar Bishops’ Synod, in its attempts to arrive at a consensus regarding the  liturgical issues, has been studying their various aspects with the help of  liturgists, historians, pastors and scholars  in different fields. One of the areas of their study is “Liturgical Reform and Pastoral Adaptation”. This article deals with this … Continue reading The Syro-Malabar Liturgical Reform and Pastoral Adaptation

The Eucharist: A Mystery to be Celebrated

 Dr Antony Nariculam Introduction  The second part of Pope Benedict XVI’s Apostolic Exhortation “Sacramentum Caritatis” speaks about the celebratory dimension of the Eucharist. In 36 paragraphs (Nos. 34 – 69) the document deals with mainly five areas of Eucharistic celebration. They are the Art of Celebration, the Structure of the Eucharistic Celebration, the meaning of Active Participation, the need of Interior Participation and Adoration … Continue reading The Eucharist: A Mystery to be Celebrated

The Liturgy of the Blessings in the Syro-Malabar Church

Fr. Antony Nariculam LRC Seminar 13 – 15 June 2006 Before we deal with “Blessings”, we need to have some understanding about what is meant by ‘blessing’. Are ‘sacramentals’ and ‘blessings’ the same? What are ‘para-liturgical’ services? Can we make a distinction between ‘major’ blessings and ‘minor’ blessings? Which are the blessings ‘reserved’ to the … Continue reading The Liturgy of the Blessings in the Syro-Malabar Church

Funeral Service of the Children Malayalam, Syro-Malabar Rite | കുട്ടികളുടെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ

കുട്ടികളുടെ മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ Funeral Service of the Children, Syro Malabar Malayalam PDF Click here to Download PDF File

Funeral Service of the Laity, Syro Malabar Malayalam, Text PDF & JPEG

മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ (അല്‌മായരുടെ) Funeral Service of the Laity, Syro-Malabar Malayalam PDF Click here to Download PDF File