YouTube Video

14 NA ISTASYON NG KRUS | ANG DAAN NG KRUS | THE STATION OF THE CROSS | FSMJ CHANNEL

14 NA ISTASYON NG KRUS | ANG DAAN NG KRUS | THE STATION OF THE CROSS | FSMJ CHANNEL

Advertisements

ANG DAAN NG KRUS | 14 NA ISTASYON NG KRUS | STATION OF THE CROSS

Paggunita sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa Krus para sa ating kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan.

14 NA ISTASYON NG KRUS

*UNANG ISTASYON – ANG HULING HAPUNAN
*IKA-2 ISTASYON – ANG PAGDURUSA NI JESUS SA HALAMANAN
*IKA-3 ISTASYON – SI JESUS SA HARAPAN NG SENEDRIN
*IKA-4 NA ISTASYON – ANG PAGHAMPAS AT PAGPUPUTONG NG KORONANG TINIK
*IKA-5 ISTASYON – TINANGGAP NI JESUS ANG KANYANG KRUS
*IKA-6 NA ISTASYON – SI JESUS AY NADAPA SA BIGAT NG KRUS
*IKA-7 ISTASYON – TINULUNGAN NI SIMON SI JESUS SA PAGPASAN NG KRUS
*IKA-8 ISTASYON – NASALUBONG NI JESUS ANG KABABAIHAN NG JERUSALEM
*IKA-9 NA ISTASYON – SI JESUS AY IPINAKO SA KRUS
*IKA-10 ISTASYON – ANG NAGTITIKANG MAGNANAKAW
*IKA-11 ISTASYON – SINA MARIA AT JUAN SA PAANAN NG KRUS
*IKA-12 ISTASYON – SI JESUS AY NAMATAY SA KRUS
*IKA-13 ISTASYON – SI JESUS AY INILIBING
*IKA-14 NA ISTASYON – ANG MULING PAGKABUHAY NI JESUS

Categories: YouTube Video

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s