യഥാർത്ഥ ഫലം | Eucharistic Quotes

“പരിശുദ്ധ ബലിയുടെ യഥാർത്ഥ ഫലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായി തീരുകയെന്നതാണ്‌.”
…………………………………………..
ജാക്വസ് ബെനീഞ്ഞേ ബോസ്വെത്ത്.

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“We must abandon the future into the hands of God.”
St. Theresea of Lisieux🌹🔥


Good Morning… Have a Joyful day…

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s