Tag: God’s Presence

രക്ഷയ്ക്കായി

ആരാധനയുടെ ഔന്നത്യവും എളിമയുടെ ആശ്ചര്യവും വിനയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയുമായ ലോകൈകനാഥൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിൽ എളിമയോടെ വസിക്കുന്നു.…………………………………………..വി. ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസ്സി. ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “May I love the Giver more than the gift.”~ St Augustine🌹🌾🔥 Good Morning… Have a Joyful day….

രക്ഷാകരം

വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ഇതിലും രക്ഷാകരമായി മറ്റൊന്നില്ല.…………………………………………..വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്. തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Crosses release us from this world, and by doing so, bind us to God.”St. Charles de Foucauld🌹🌾🔥Good Morning… Have a graceful day…

ആശ്വാസം

എന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ഒരേയൊരു സുഹൃത്തിൽ, സക്രാരിയിലെ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം.…………………………………………..വി. ഡാമിയൻ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. until the end of the world I will spendhy Heavendoing good upon the earth.St. Therese of the Child Jesus🌹🌾🔥 Good Morning… Have a blessed Sunday…

കുർബാനയെന്ന പർവ്വതം

ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ നന്മ പ്രവർത്തികളും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു് മുന്നിൻ വയ്ക്കുക. ആ നന്മകൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെന്ന പർവ്വതത്തിനു മുന്നിലെ വെറും മണൽത്തിരകൾ മാത്രമായിരിക്കും.…………………………………………..വി. ജോൺ മരിയ വിയാനിഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Abandon yourself to him; In all things inner silence; peace of heart.”Brother Roger of Taizé 🌹🌾🔥 Good Morning… Have a graceful […]

സ്യൂര്യനില്ലാതെ ഭൂമി

ഭക്തിയോടെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു, ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കൃപകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാം അറിയന്നില്ല. വിശുദ്ധ കുർബാനയില്ലാതെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം സ്യൂര്യനില്ലാതെ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.…………………………………………..പിയോ ഓഫ് പെട്രീൽസിനദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Peace, which “is such a great good that even among earthly, mortal things, there is nothing more […]

രക്തസാക്ഷിത്വം

രക്തസാക്ഷിത്വം വി.കുർബാനയക്കു മുൻപിൽ ഒന്നുമല്ല. കാരണം അത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണ്. എന്നാൽ ദിവ്യകാരുണ്യം മനുഷ്യനുവേണ്ടി ദൈവം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്.…………………………………………..വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. The Doctor of our souls has placed the remedy in the hidden regions of the soul.St. John Cassian🌹🌾🔥 Good Morning… Have a blessed day…

ദൈവസ്നേഹാഗ്നി

ദിവ്യബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുന്നു.…………………………………………..വി. പാദ്രെ പിയോ. തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “O everlasting Light, far surpassing all created things, send down the beams of Your brightness from above, and purify, gladden, and illuminate in me all the inward corners of my heart. “Thomas à Kempis🌹🌾🔥 Good Morning… […]

കൊടുമുടി

ക്രെസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും കൊടുമുടിയുമാണ് വി.കുർബാന.…………………………………………..വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ ദൈവീക സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നവീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Your actions, in passing, pass not away, for every good work is a grain of seed for eternal life.”Saint Jerome ❤️🌾🌹Good Morning… Have a Joyful day….

ദൈവികസത്ത

ഓ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴമേ, ദൈവികസത്തയേ, അഗാധസമുദ്രമേ നിന്നെതന്നെയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നീ എനിക്കു തരേണ്ടിയിരുന്നത് ?…………………………………………..സിയനായിലെ വി. കാതറിൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Jesus points out to me the only way which leads to Love’s furnace – that way is self-surrender – it is the confidence of the little child who sleeps […]

ദിവ്യകാരുണ്യം

ഉദയവും അസ്തമയവും ഇല്ലാത്ത സൂര്യനാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം. അവൻ നിരന്തരം സാന്നിധ്യമരുളുന്നവനാണ്.……………………………………….വി. അഗസ്തീനോസ്ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature.”Saint Augustine🌹🌾🔥 Good Morning… Have a blessed Sunday…

പരമമായ നിമിഷം

ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനുമായി നീ ചിലവിടുന്ന സമയമാണ് ഏറ്റവും പരമമായ നിമിഷം. സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ലാവണ്യമാണത്.…………………………………………..വി. മദർ തെരേസമനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Prayer is nothing else but union with God. In this intimate union, God and the soul are fused together like two bits of wax that no one can ever […]

വിശുദ്ധ കുർബാന

ഏറ്റവും നന്നായി സമയം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം, ഒരോ ദിവസവും അരമണിക്കുറെങ്കിലും വിശുദ്ധ കുർബാനയക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണ്‌.…………………………………………..വി. ഫെഡറിക്ക് ഒസാനംഅനുനിമിഷം ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. If I do not become a Saint I am doing nothing.St. Dominic Savio🔥🌹🌾 Good Morning… Have a graceful day…

സത്ത

ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സത്തയും സാരാംശവുമാണ്.…………………………………………..ജോസഫ് ഗഡുലുപ്പ ത്രെമിനോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Dream that the more you struggle, the more you prove the love that you bear your God, and the more you will rejoice one day with your Beloved, in a happiness and rapture that can […]

മറിയം

മറിയം ദിവ്യകാരുണ്യത്താൽ ജീവിച്ചു. അതായിരുന്നു അവളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം. അവളുടെ വാക്കും നോക്കുമെല്ലാം അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.…………………………………………..വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മാർഡ്. വിശുദ്ധരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “Start being brave about everything. Drive out darkness and spread light. Don’t look at your weaknesses. Realize instead that in Christ crucified you can do everything.”Saint […]

നിത്യജീവൻ

പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നാണ് നിത്യജീവൻ നിർഗളിക്കുന്നത്.……………. ……………… ……… ….സെൻ്റ് ആൽബർട്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. “Have patience with all things – but first with yourself. Never confuse your mistakes with your value as a human being. You are perfectly valuable, creative, worthwhile person […]

പ്രാർത്ഥന

പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണ്, വിശുദ്ധ കുർബാന.…………………………………….പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ. ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Offer thanksgiving to the infinite mercy of the eternal Father who is treating you this way.”-Padre Pio🌹Good Morning…. Have a Joyful day…

കുർബാന

ഒരാൾ തനിക്കുവേണ്ടി തന്നെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുർബാനയാണ്, മരണശേഷം അയാൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരം ബലിക്കളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം.…………………………………………..കാൻ്റബറിയിലെ വി. ആൻസലം ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. Keep a clear eye toward life’s end. Do not forget your purpose and destiny as God’s creature. What you are in his sight is what you […]

മാലാഖമാർ

വിശുദ്ധ കുർബാന നടത്തുമ്പോൾ ദൈവാലയം എണ്ണമറ്റ മാലാഖമാരാൽ നിറയുന്നു. അവർ അൾത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യബലിയാടിനെ ആരാധിക്കുന്നു.………………………………………..വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റംഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്വയം ബലിയായ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “There is nothing better than peace in Christ, for it brings victory over all the evil spirits on earth and in the air.“O Lord, give us […]

മാലാഖമാർ

വിശുദ്ധ കുർബാന നടത്തുമ്പോൾ ദൈവാലയം എണ്ണമറ്റ മാലാഖമാരാൽ നിറയുന്നു. അവർ അൾത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവ്യബലിയാടിനെ ആരാധിക്കുന്നു.………………………………………..വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റംഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ സ്വയം ബലിയായ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “There is nothing better than peace in Christ, for it brings victory over all the evil spirits on earth and in the air.“O Lord, give us […]

ത്രിത്വസാന്നിദ്ധ്യം

പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ത്രിത്വസാന്നിധ്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലൂടെ നമ്മിലുള്ളത് എന്ന് എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുക.…………………………………………..വി. മേരി മഗ്ദലിൻത്രീയേകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “We must love Christ and always seek Christ’s embraces. Then everything difficult will seem easy.”Saint Jerome 🔥❤️🌹 Have a nice day…

ഇതെൻ്റെ ശരീരം

ഇതെൻ്റെ ശരീരം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നതാണ്.…………………………………………..കാൾ റാനർ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “The darkness is necessary, the darkness of faith is necessary, for God’s light is too great. It wounds. I understand more and more that faith is not a mysterious and cruel […]

ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ

അദൃശ്യനായവൻ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ അസാധ്യമായതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നു. അതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ ആഘോഷത്തിൽ നടക്കുന്നത്.…………………………………………..ജോസഫ് റായ മെത്രോപ്പോലീത്ത തിരുസ്സഭയെ എന്നും വിശുദ്ധീകരിച്ചു കെണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. The Eucharist is the Sacrament of Love; It signifies Love, It produces love.The Eucharist is the consummation of the whole spiritual life.The proper effect of the Eucharist is the transformation […]

സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം

നിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമാണ്. നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അതിഥിയക്ക് നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാം. അവനുവേണ്ടിമാത്രം ശ്യൂന്യമാക്കിയ ഒരു വീട്! അതുമാത്രമാണവനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.…………………………………………..വി. കൊച്ചുത്രേസ്യദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “The saint endeavors to recover a gift which he has lost; the sinner tries to obtain something which was never his. In brief, he repeats the […]

ജീവിതം മുഴുവൻ

ദിവ്യസക്രാരിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണെൻ്റെ ആഗ്രഹം.…………………………………………..വി. എവുജിൻമനുഷ്യ മക്കളോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “If God does not leave a blade of grass, a flower, or a small leaf of a tree without His good providence, will He leave us?”St. John of Kronstadt🌹🔥❤️Good Morning… Have a Joyful […]