ആരാണ് ഫാ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ? | FR STAN SWAMY A JESUIT PRIEST | A TRIBUTE FROM THE Dpt. of CATECHESIS

>>> Watch on YouTube https://youtu.be/A2EmMXjrclQ ആരാണ് ഫാ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ? | FR STAN SWAMY A JESUIT PRIEST | A TRIBUTE FROM THE Dpt. of CATECHESIS Presented by Catechism Department, Ernakulam-Angamaly Archdiocese Director - Rev. Dr. Peter KannampuzhaAsst. Director - Fr. Dibin MeembathanathuHost - Rev. Fr Dr Binoy Pichalakkattu SJDirector, Loyola Institute of Peace and International … Continue reading ആരാണ് ഫാ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ? | FR STAN SWAMY A JESUIT PRIEST | A TRIBUTE FROM THE Dpt. of CATECHESIS

Interesting Facts about St Anthony of Paduva

Interesting Facts about St Anthony of Paduva (Feast Special - June 13) St Anthony also known as the 'wonder worker' is one of the fastest cannonized saint in the history. He was canonised as a saint on 30 May 1232, less than a year after his death (June 13 1231). In canonizing St Anthony in … Continue reading Interesting Facts about St Anthony of Paduva

Potta Vision App / Potta Mobile App

സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ പോട്ട ആശ്രമത്തിലെ ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻസിനുവേണ്ടി ഒരു മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ (Potta Vision) ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൺവെൻഷനുകളിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപൂർവം പങ്കെടുക്കാനും പ്രാർത്ഥനാനിയോഗങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും അയക്കാനും പോട്ട ആശ്രമത്തിലെ ശ്രുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഓരോ ദിവസത്തെയും ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു 30 മിനിറ്റിനു മുൻപ് ആപ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ശുശ്രൂഷകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും സൗകര്യം ഉണ്ട്. Potta Vision ആപ്പിലൂടെ അയക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാനിയോഗങ്ങൾ പ്രിന്റെടുത്ത് അടുത്ത ദിവസത്തെ വി. കുർബാനയിലും ആരാധനയിലും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ … Continue reading Potta Vision App / Potta Mobile App