ദിവ്യബലി വായനകൾ Our Lady of Lourdes / Thursday of week 5 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വ്യാഴം, 11/2/2021 Our Lady of Lourdes  or Thursday of week 5 in Ordinary Time  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം പരിശുദ്ധ അമ്മേ, സ്വസ്തി; സ്വര്‍ഗവും ഭൂമിയും എന്നുമെന്നേക്കും ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് നീ ജന്മംനല്കി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കണമേ. അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ അമലോദ്ഭവ മാതാവിന്റെ സ്മരണ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍, ഈ മാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥസഹായത്താല്‍, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Our Lady of Lourdes / Thursday of week 5 in Ordinary Time 

1400 വർഷം പറയാതിരുന്ന സത്യം സഭ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി

https://youtu.be/XPtLGUsWfk0 Watch "1400 വർഷം പറയാതിരുന്ന സത്യം സഭ ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി." on YouTube

HUMBLE YOURSELF | ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವರ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಯ್ Konkani Message | Bro. Franklin D’Souza

https://youtu.be/SX9A7FChTxo Watch "HUMBLE YOURSELF | ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವರ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾಯ್ Konkani Message | Bro. Franklin D'Souza" on YouTube

10 FEB ദൈവകരുണയുടെ ആരാധന | DIVINE MERCY ADORATION | FR VARGHESE SRAMBICKAL VC | GOODNESS T V

https://youtu.be/rQUrQlCVqyQ Watch "10 FEB ദൈവകരുണയുടെ ആരാധന | DIVINE MERCY ADORATION | FR VARGHESE SRAMBICKAL VC | GOODNESS T V" on YouTube

Online ധ്യാനം 279: ഒന്നാം കല്‍പലക (62) തർക്കിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല! Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/Q-PBNFsY1Xo Watch "Online ധ്യാനം 279: ഒന്നാം കല്‍പലക (62) തർക്കിച്ചു ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല! Fr. Thomas Vazhacharickal" on YouTube

11.02.2021 – பொதுக்காலம் 5ஆம் வாரம் – வியாழன் – திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை – Rev. fr. sundar

https://youtu.be/7KmPT8hVkno Watch "11.02.2021 - பொதுக்காலம் 5ஆம் வாரம் - வியாழன் - திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை - Rev. fr. sundar" on YouTube