ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday of Lent 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 28/2/2021 2nd Sunday of Lent  Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 27:8-9 കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ അങ്ങേ മുഖം അന്വേഷിച്ചു എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങയോടു പറഞ്ഞു; അങ്ങേ മുഖം ഞാന്‍ അന്വേഷിക്കും. അങ്ങേ മുഖം എന്നില്‍നിന്ന് തിരിക്കരുതേ. Or: cf. സങ്കീ 25:6,2,22 കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേ അനുകമ്പയും യുഗങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പേ അങ്ങു കാണിച്ച കാരുണ്യവും ഓര്‍ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കള്‍ ഞങ്ങളുടെമേല്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 2nd Sunday of Lent 

Advertisement

Sunday Holy Mass l पवित्र मिस्सा बलिदान I 28-02-21 l From – Matridham Ashram l Shanti Ka Raja Channel

https://youtu.be/RzU8JQmBgIA Watch "Sunday Holy Mass l पवित्र मिस्सा बलिदान I 28-02-21 l From- Matridham Ashram l Shanti Ka Raja Channel" on YouTube

28.02.2021 தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் – ஞாயிறு- திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. sundar

https://youtu.be/SOoujq6JS_4 Watch "28.02.2021 தவக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு- திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. sundar" on YouTube

ക്രൂശിതൻറെ വഴിയേ… LIVE | നോമ്പുകാല പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ

https://youtu.be/ChE75oNc5cc Watch "ക്രൂശിതൻറെ വഴിയേ ... LIVE | നോമ്പുകാല പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ" on YouTube

SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM, 28 FEB 2021 | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL | വിശുദ്ധ കുർബാന GOODNESS TV

https://youtu.be/sG0pHAxXg1Y Watch "SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM, 28 FEB 2021 | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL | വിശുദ്ധ കുർബാന GOODNESS TV" on YouTube

KURISHADAYALAM LIVE @ 7.30 PM, 27 FEB 2021 | കുരിശടയാളം നോമ്പുകാല ധ്യാനം | GOODNESS TV

https://youtu.be/K2LNtWzo-B8 Watch "KURISHADAYALAM LIVE @ 7.30 PM, 27 FEB 2021 | കുരിശടയാളം നോമ്പുകാല ധ്യാനം | GOODNESS TV" on YouTube

വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ (കഞ്ചിക്കോട് മരിയൻ ജൂബിലി വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് )

https://youtu.be/1rfLr0krrPY Watch "വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ (കഞ്ചിക്കോട് മരിയൻ ജൂബിലി വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് )" on YouTube

Вечірня та Утреня | Патріарший собор УГКЦ, 27.02.2021. #наживо від ЖИВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ

https://youtu.be/PaJzSJp4BHg Watch "Вечірня та Утреня | Патріарший собор УГКЦ, 27.02.2021. #наживо від ЖИВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ" on YouTube