ആധുനികസഭ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി അമ്മയുടെ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങള്‍ക്ക് 427 വയസ്സ്

https://youtu.be/NEgpM8PqLdY