ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 3rd week of Lent

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 വെള്ളി, 12/3/2021 Friday of the 3rd week of Lent - Proper Readings (see also The Samaritan Woman) Liturgical Colour: Violet. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 86:8,10 കര്‍ത്താവേ, ദേവന്മാരില്‍ അങ്ങേക്കു തുല്യനായി ആരുമില്ല, എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങ് വലിയവനാണ്, വിസ്മയകരമായ കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങു നിര്‍വഹിക്കുന്നു. അങ്ങു മാത്രമാണ് ദൈവം. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങേ കൃപ കാരുണ്യപൂര്‍വം ചൊരിയണമേ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ – Friday of the 3rd week of Lent

Advertisement

Befriended by Joseph

Beyond the Habit

By Sister Marcella Clancy

When we bloggers are asked which dates we might want to submit a blog, I almost always say “it doesn’t matter”. This time, I specifically requested the first date in March. March is the month of St. Joseph. About 6 years ago, when I moved from Cleveland back to the Detroit area, I was apprehensive about finding a place to live. It seemed appropriate to pray to Joseph. He was given responsibility for finding safe shelter for Mary and Jesus. So, I thought maybe he would help me. That began an increasing sense of the very quiet, tender, subtle presence of Joseph in my life.

jesus-5825187_1920

I didn’t bury a statue of Joseph. I know some folks do that. I didn’t have an A-Ha! moment, like “Wow, this is the place! Thanks, Joseph!” No, there was just the sense of a gentle, caring presence gradually assuring my…

View original post 659 more words