തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് എത്തിയ രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ

https://youtu.be/9r0lT0eC27s