സെപ്റ്റംബർ 27 വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ | Saint Vincent de Paul

സെപ്റ്റംബർ 27 – വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ | Saint Vincent de Paul

Advertisements

സാധുജനസേവകനായിരുന്ന വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ഡി പോളിന്റെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് അടുത്തറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_4

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintwithburga #withburga #saint_withburga

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s