ഒക്ടോബർ 1 ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ | Saint Therese of Lisieux

ഒക്ടോബർ 1 – ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ | Saint Therese of Lisieux

Advertisements

“ചെറുപുഷ്പം”, “ഉണ്ണീശോയുടെ കൊച്ചുത്രേസ്യ” എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലിസ്യൂവിലെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ. സഹനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ സ്വർഗ്ഗീയമണവാളന്റെ സ്വന്തമായിത്തീർന്ന ആ പുണ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

october_1

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintthereseoflisieux #thereseoflisieux #saint_therese_of_lisieux #saint_therese #lisieux #littleflower #little_flower #thereseofthechildjesus #therese_of_the_child_jesus

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s