ടിവി യിൽ കുർബ്ബാന കാണുന്നത് വി. കുർബ്ബാനക്ക് പകരമാവുമോ?

https://youtu.be/1RESdEI1_cw

St Francis Xavier, Fr Xavier Khan Vattayil വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ

വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ:  പൌരസ്ത്യ ദേശങ്ങളുടെ അപ്പസ്തോലൻ ഫാ. സേവിയർ ഖാൻ വട്ടായിൽ