“കർത്താവിങ്കലേക്കു തിരിയാൻ വൈകരുത്” ലാസലെറ്റ് മാതാവിന്‍റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ | Message of La Salette

https://youtu.be/XZYe7Vlejd4