വി. കുർബ്ബാനയുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ

https://youtu.be/44INSCbmU8k

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758

https://youtu.be/rMBxcNaxDA8 ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം എന്തിനുവേണ്ടി? | Abhishekagni | Episode 758