ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റിനെതിരെ യുഎൻ; കൗണ്‍സില്‍ നിലപാട് തളളി ഇന്ത്യ | Father Stan Swamy

https://youtu.be/PcpKaPnv3Ac Watch "ഫാദർ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ അറസ്റ്റിനെതിരെ യുഎൻ; കൗണ്‍സില്‍ നിലപാട് തളളി ഇന്ത്യ | father stan swamy" on YouTube

On Union With God, Saint Albert The Great, Full Catholic Audiobook

https://youtu.be/Rzv5NRPUfUw On Union With God, Saint Albert The Great, Full Catholic Audiobook Surely the most deeply rooted need of the human soul, its purest aspiration, is for the closest possible union with God. As one turns over the pages of this little work, written by Blessed Albert the Great towards the end of his life, … Continue reading On Union With God, Saint Albert The Great, Full Catholic Audiobook

Advertisement

Oh Yes, I Saw Her! – Our Lady Of Lourdes – Saint Bernadette Soubirous

https://youtu.be/D4cdKWjR3Ds Oh Yes, I Saw Her! - Our Lady Of Lourdes - Saint Bernadette Soubirous It tells of the later life of St.Bernadette in the convent of St.Gildard in Nevers, France. Bernadette Soubirous (Occitan: Bernadeta Sobirós; 7 January 1844 – 16 April 1879) was the firstborn daughter of a miller from Lourdes (Lorda in Occitan), … Continue reading Oh Yes, I Saw Her! – Our Lady Of Lourdes – Saint Bernadette Soubirous

La Divina Comedia, Dante Alighieri, Parte 1 De 2, Audiolibro Completo En Español

https://youtu.be/jJnJj7zqQpE La Divina Comedia, Dante Alighieri, Parte 1 De 2, Audiolibro Completo En Español La Divina comedia (italiano moderno Divina Commedia, toscano La Divina Comedìa) es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el Infierno pudo ser compuesto entre 1304 … Continue reading La Divina Comedia, Dante Alighieri, Parte 1 De 2, Audiolibro Completo En Español

The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen – JESUS Loves You – JMJ

https://youtu.be/fZc00r30w_Y The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen - JESUS Loves You - JMJ A number of prayers and practices against the Devil exist within the Roman Catholic tradition.[31][32] The Lord's Prayer includes a petition for being delivered from evil, but a number of other specific prayers also exist. The Prayer to … Continue reading The Demonic By The Most Reverend Venerable Fulton John Sheen – JESUS Loves You – JMJ

How The Devil Operates & How We Are To Cope With Demonic Activity

https://youtu.be/U4rVZbhwu0o How The Devil Operates & How We Are To Cope With Demonic Activity A number of prayers and practices against the Devil exist within the Roman Catholic tradition.[31][32] The Lord's Prayer includes a petition for being delivered from evil, but a number of other specific prayers also exist. The Prayer to Saint Michael specifically … Continue reading How The Devil Operates & How We Are To Cope With Demonic Activity

ഫീദെസ് EP 18 വിശ്വാസ വഴികളിലെ നേർക്കാഴ്ചകൾ, കുടുംബ കൂട്ടായ്മ – ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് || MAAC TV

https://youtu.be/Isd6TExuHzI Watch "ഫീദെസ് EP 18 || വിശ്വാസ വഴികളിലെ നേർക്കാഴ്ചകൾ || കുടുംബ കൂട്ടായ്മ - ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് || MAAC TV" on YouTube

“Я буду чужинцем або для цього світу або для Божого дому. Щодня вибираю.”

https://youtu.be/OJvSpB42JOM Watch ""Я буду чужинцем або для цього світу або для Божого дому. Щодня вибираю."" on YouTube

കുഞ്ഞച്ചന്റെ പാദങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരം | Rev. Dr. George Varghese Njarakunnel | MAACTV

https://youtu.be/ltUmhGzdUB4 Watch "കുഞ്ഞച്ചന്റെ പാദങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരം | Rev. Dr. George Varghese Njarakunnel | MAACTV" on YouTube

ചരിത്രത്തിന്റെ നോവോര്‍മ്മകള്‍ 3 : സിറിയ Noble Thomas Parackal

https://youtu.be/niKvuE0fVH0 Watch "EP3 ചരിത്രത്തിന്റെ നോവോര്‍മ്മകള്‍ 3 : സിറിയ Noble Thomas Parackal" on YouTube

பொதுக்காலம் 29 ஆம் வாரம் – புதன் – நற்செய்தி, மறையுரை Rev. fr. sundar -TAMILCATHOLICTV

https://youtu.be/hO4K3ppjn24 Watch "21.10.2020 - பொதுக்காலம் 29 ஆம் வாரம் - புதன் - நற்செய்தி, மறையுரை Rev. fr. sundar -TAMIL CATHOLIC TV" on YouTube

Трансляція Міжнародної екуменічної молитви за мир під проводом Папи Франциска

https://youtu.be/5uV2wT5Khfo Watch "Трансляція Міжнародної екуменічної молитви за мир під проводом Папи Франциска" on YouTube

“ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 104” Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D’Souza, Shimoga.

https://youtu.be/MId3Yw0UG5o Watch ""ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ 104" Message of Hope in Konkani by Rev. Fr Franklin D'Souza, Shimoga." on YouTube

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ | Konkani Rosary 20 October 2020

https://youtu.be/Em4gTjMiC7E Watch "ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೆರ್ಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ | Konkani Rosary 20 October 2020" on YouTube