എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തീവ്രവാദി യേശു ക്രിസ്തുവാ !

https://youtu.be/q_KCkp7Kw70 എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തീവ്രവാദി യേശു ക്രിസ്തുവാ !

ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday after Epiphany Sunday 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ചൊവ്വ, 5/1/2021 Tuesday after Epiphany Sunday  Liturgical Colour: White. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 118:26-27 കര്‍ത്താവിന്റെ നാമത്തില്‍ വരുന്നവന്‍ അനുഗൃഹീതന്‍; ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് നമുക്ക് പ്രകാശം നല്കി. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അങ്ങേ ഏകജാതന്‍ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സത്തയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ. ബാഹ്യമായി ഞങ്ങള്‍ക്കു സദൃശനാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവിടന്നുവഴി, ആന്തരികമായി നവീകരിക്കപ്പെടാന്‍ ഞങ്ങളെ അര്‍ഹരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Tuesday after Epiphany Sunday 

വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക്; വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 2 ആൺകുട്ടികളെ നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചു. 🙌🏼🔥

https://youtu.be/VPqEbxp4YX8