നായിക്കംപറമ്പിൽ അച്ചനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക

https://youtu.be/Go0jg_oRwIs Watch "നായിക്കംപറമ്പിൽ അച്ചനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക" on YouTube

Трансляція Святої Меси з конкатедрального собору св. Олександра у Києві, 17 січня 2021

https://youtu.be/rZnB7WvWkLs Watch "Трансляція Святої Меси з конкатедрального собору св. Олександра у Києві, 17 січня 2021" on YouTube

18.01.2021 – பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் – திங்கள் , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை – Rev.fr.sundar

https://youtu.be/xdH-42QXXZk Watch "18.01.2021 - பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம் - திங்கள் , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை - Rev.fr.sundar" on YouTube

നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു നാമമേയൊള്ളു യേശു | Benny Kizhakkeparambil..| Marian Street Ministry..

https://youtu.be/-cuNrKjnt0Y Watch "Bനമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു നാമമേയൊള്ളു യേശു | Benny Kizhakkeparambil..| Marian Street Ministry.." on YouTube

ONLINE CONVENTION मातृधाम सत्संग I 17 Jan. 2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC

https://youtu.be/kDBkI3KfnGk Watch "퐋퐈퐕퐄 ONLINE CONVENTION मातृधाम सत्संग I 17 Jan. 2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC" on YouTube

അഭയക്കേസ് സംബന്ധിച്ച വിശദവും വിശാലവുമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍

https://youtu.be/vZg2F8msJbw Watch "അഭയക്കേസ് സംബന്ധിച്ച വിശദവും വിശാലവുമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍" on YouTube

Rev Fr Joy Puthenvettil Passed Away

Rev Fr Joy Puthenvettil has passed away today (Sunday January 17th) at 5.30PM due to massive heart attack at St James hospital. Please pray for the departed soul…. BP Pauly Kannookadan Rev Fr Joy Puthenvettil BISHOP'S HOUSE: Dear fathers, Our Beloved Rev. Fr. Joy Puthenveetil (69) was called to eternal life today, Sunday (17th Jan.2021) … Continue reading Rev Fr Joy Puthenvettil Passed Away

Advertisement

ഞങ്ങൾ ചതിയിൽപ്പെട്ടു പോയി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! എംപറർ ഇമ്മാനുവൽ സെക്ടിൽ ഇരകളായവർ സംസാരിക്കുന്നു.

https://youtu.be/cupqdYb3CBc