കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇതൊന്നു കേട്ട് നോക്കൂ

https://www.facebook.com/SehionTV/videos/409772603589773/ കത്തോലിക്കാ കുടുംബങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇതൊന്നു കേട്ട് നോക്കൂ

ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 1 in Ordinary Time 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ദിവ്യബലി വായനകൾ 15-Jan-2021, വെള്ളി Friday of week 1 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. ____ ഒന്നാം വായന ഹെബ്രാ 4:1-5,11 നമുക്കും ആ വിശ്രമത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ ഉത്സുകരായിരിക്കാം. സഹോദരരേ, അവിടുന്നു നല്‍കുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്കു നാം പ്രവേശിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ, അതില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവരായി നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും കാണപ്പെടുമോ എന്നു നാം ഭയപ്പെടണം. അവര്‍ക്കെന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കും സുവിശേഷം ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍, അവര്‍ കേട്ട വചനം അവര്‍ക്കു പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല; കാരണം, അവര്‍ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Friday of week 1 in Ordinary Time 

Advertisement

Dry Bones and Grace

God Reflection

GodReflection: Is Grace Still Amazing?

A cemetery must be one of the most revered places on the planet. All graves have one thing in common—dry bones. Never on any visit has the idea crossed my mind to attempt to change old bones from dry and dead to vibrant and alive.

The Old Testament prophet Ezekiel shares a story that is unbelievable in the face of known facts. God shows him a valley filled with dry bones then poses the question, “Can these bones live?”

To look closer at Ezekiel’s story, we find ourselves in chapter thirty-seven. By now God has shown Ezekiel enough wonders and sounds never seen by a mere mortal that Ezekiel gives the Holy Creator what would seem to be a cautious and yet obvious answer to God’s dead bone question:“O Lord GOD, you know.”

At God’s command the prophet begins to prophesy.

Bones start…

View original post 788 more words

This is not a poet

The Skeptic's Kaddish 🇮🇱

More than two decades ago when I was applying to universities, I intentionally sought out strong programs in biomedical engineering. My thought at the time was that a degree in BME would serve me as a stepping stone for medical school.

That turned out to be a terrible, foolish mistake on my part, which led to me being extremely bored, unfulfilled, uninspired, and rudderless for four years; receiving poor grades; and losing my scholarship. There’s much I could write about that fateful decision and its consequences… about my motivations; about my experiences; about what my subsequent academic failure led to… but this is not that post.


Papa’s take

Papa advised me against biomedical engineering and against the hard sciences in general; he suggested instead that I pursue the humanities. Of course, I was too stubborn to listen to him. In truth, I was a capable student and was taking the…

View original post 1,040 more words