SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM | 24 JAN | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL VC | വിശുദ്ധ കുർബാന | GOODNESS TV

https://youtu.be/puEyZqKAopY Watch "SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM | 24 JAN | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL VC | വിശുദ്ധ കുർബാന | GOODNESS TV" on YouTube

SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM | 24 JAN | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL VC | വിശുദ്ധ കുർബാന | GOODNESS TV

https://youtu.be/puEyZqKAopY Watch "SUNDAY HOLY MASS LIVE @ 6 AM | 24 JAN | FR PHILIP NEDUMTHURUTHIYIL VC | വിശുദ്ധ കുർബാന | GOODNESS TV" on YouTube

സൈബർ ആക്രമണം, നായ്ക്കംപറമ്പിൽ അച്ചന് പിന്തുണയുമായി വട്ടായിലച്ചൻ

https://youtu.be/GGk3rbhpUEI Watch "സൈബർ ആക്രമണം, നായ്ക്കംപറമ്പിൽ അച്ചന് പിന്തുണയുമായി വട്ടായിലച്ചൻ" on YouTube

ദിവ്യബലി വായനകൾ 3rd Sunday in Ordinary Time (Sunday of the Word of God) 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ഞായർ, 24/1/2021 3rd Sunday in Ordinary Time (Sunday of the Word of God)  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം cf. സങ്കീ 96:1,6 കര്‍ത്താവിന് ഒരു പുതിയ കീര്‍ത്തനം ആലപിക്കുവിന്‍, ഭൂമിമുഴുവനും കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്തുതിക്കട്ടെ. സ്തുതിയും സൗന്ദര്യവും അവിടത്തെ സന്നിധിയിലുണ്ട്, വിശുദ്ധിയും തേജസ്സും അവിടത്തെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലും. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ അങ്ങേ ഇഷ്ടാനുസരണം നയിക്കണമേ. അങ്ങനെ, … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 3rd Sunday in Ordinary Time (Sunday of the Word of God) 

Advertisement

മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ധീരപോരാളികളെ…

മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ധീരപോരാളികളെ... ഇന്നേക്ക് 22 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികൾ ആയ ഗ്രഹാം സ്റ്റൈൻസും തന്റെ കുടുംബവും.... സമൂഹം ഭ്രഷ്ട് കല്പ്പിച്ചു പുറം തള്ളപെട്ടകുഷ്‌ഠ രോഗികളെ സ്നേഹിച്ചു കരം താങ്ങിയവർ ആയിരുന്നു. ഗ്രഹാംസ്റ്റൈൻസും തന്റെ കുടുംബവും.. മൂന്ന് മക്കൾ ആയിരുന്നു അവർക്ക് എസ്ഥേർ, ഫിലിപ്പ്, തിമോത്തി.. ഭാര്യ ഗ്ലാഡിസ്.. ഓസ്ട്രേലിയ ആയിരുന്നു സ്വദേശം... 1965 - ൽ ആണ് ഗ്രഹാം സ്റ്റൈൻസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്.....ഒറീസ്സയിലെ ഭരിപാട എന്നാ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു … Continue reading മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ധീരപോരാളികളെ…

24.01.2021 – பொதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் – ஞாயிறு, திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை – Rev.fr.sundar

https://youtu.be/x4If5odDwbM Watch "24.01.2021 - பொதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு , திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை - Rev.fr.sundar" on YouTube

ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സഭകൾ ഇന്ന് എവിടെ? അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ കാണുക – George Sebastian

https://youtu.be/KGgvX3BL86k Watch "ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സഭകൾ ഇന്ന് എവിടെ? അതിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ കാണുക. - George Sebastian" on YouTube

THE JOY OF INTERCEDING: A CALL TO PRAY FOR OTHERS

Musings of a Warrior of Life and Prayer.

Daniel 2: 17-19

17 Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Mishael and Azariah. 18 He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. 19 During the night the mystery was revealed to Daniel in a vision.

Nebuchadnezzar, king of Babylon had dreams that bothered him. Many wise men from all over Babylon were executed as they were unable to interpret the dream. Daniel talked to him and asked for time to interpret the dream.

Immediately, Daniel asked his three friends to pray with him that God may reveal to him the interpretation of the dream or be executed. That night, the meaning was revealed to Daniel.

Many of us do not realize the number of times in…

View original post 594 more words

Prophetic Warning + Encouragement

Your Last Day On Earth

Hoping to write blogs on regular things like “Daily Time in the Word” or “Beauty of Fellowship”. But I feel the Holy Spirit leading to release another dream. Believing this is for His Church..

Dream 1/19/21 : Just a still vision..Two huge crystals. One was a bowl. I was told it was an amulet. Another was like an earth and I was told it was an omni amulet.

Upon awakening, I wasn’t sure what an amulet was. I googled it and learned that it is a form of magic to protect against danger and evil..Onni means in all places and ways.

The omni amulet represents how the enemy is trying to cover all the earth in a spirit of witchcraft.. False truth.. An antichrist culture.. The bowl represents people..Bowls are to be filled, so we can put things inside.. To eat and drink to live.. Many bowls are covered in…

View original post 400 more words

Liturgy and Culture: Renewal in a Postmodern Age

Clarifying Catholicism

Archbishop Sample on the Latin Mass and Liturgical Reform | liturgy guy

By Santiago Pinzon, Texas A&M University

The following is an essay that received the mark of A minus or higher. Its views do not necessarily represent those of Clarifying Catholicism. We invite our readers to respectfully respond in the comments.

Since the 1960s, our culture has seen the decline of Christocentrism and the rise of secularism, materialism, and individualism. Within the same time frame, there has been an evident decline in another respect – the celebration and understanding of the sacred liturgy. These parallel paths may seem coincidental, but there is more to these trends. In fact, liturgy and culture are intimately related to each other. In light of this relationship, though both have experienced decline in some ways since the 1960s, there is hope for renewal. The renewal of modern culture can partially be aided by a reform of liturgy informed by a hermeneutic of continuity from the Church’s…

View original post 3,869 more words

A Devotion to Devotions

Thoughts from Mark "Hat" Rackley

You, God, are my God,
earnestly I seek you;
I thirst for you,
my whole being longs for you,
in a dry and parched land
where there is no water.
I have seen you in the sanctuary
and beheld your power and your glory.
Because your love is better than life,
my lips will glorify you.
I will praise you as long as I live,
and in your name I will lift up my hands.
I will be fully satisfied as with the richest of foods;
with singing lips my mouth will praise you.

  • Psalm 63:1-5

“Some Christians have learned little of a daily devotional life. Some time ago a policeman asked me what the secret of victorious living was. I told him that there is no magic formula that can be pronounced. If any word could describe it, I would say surrender. The second word I would say would…

View original post 417 more words

The Constitution of the Kingdom & the Bill of Entrance

StevenGoodwinBlog

Today’s selected reading continues in the New Testament gospel narrative of the life and ministry of the Lord Jesus Christ as it was written and recorded by the apostle Matthew. More specifically, today’s passage is found in the first thirty verses of the thirteenth chapter. As you come to the thirteenth chapter of the New Testament gospel narrative of the life and ministry of Jesus the Christ as it was written and recorded by the apostle Matthew you will again find Jesus the Christ engaged in ministry among the crowds and multitudes. Thus far within the gospel narrative written by Matthew there has been very few times when He was not entirely and altogether surrounded by great crowds and great multitudes. The more you read this gospel account of the life and ministry of the Lord Jesus Christ the more you will be brought face to face with the truly…

View original post 11,121 more words