The Presentation of Jesus in the Temple

https://youtu.be/xkz-8pbxaCM Watch "The Presentation of Jesus in the Temple" on YouTube

ശ്വാസം പിടിച്ചടക്കി മാത്രമേ ഈ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കൂ – Mar Prince Panengaden

https://youtu.be/o__SnbMeIxg Watch "ശ്വാസം പിടിച്ചടക്കി മാത്രമേ ഈ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കൂ - Mar Prince Panengaden" on YouTube

ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവ് മറ്റൊരു വിധിന്യായത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല – Justice Abraham Mathew

https://youtu.be/M0G5SSDPrn4 Watch "ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവ് മറ്റൊരു വിധിന്യായത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല - Justice Abraham Mathew" on YouTube

കുട്ടികൾ കൂടുന്നത് സാമ്പത്തീക ബാദ്ധ്യതയോ? – Fr. Joseph Puthenpurackal

https://youtu.be/lSb0YKIqVRE Watch "കുട്ടികൾ കൂടുന്നത് സാമ്പത്തീക ബാദ്ധ്യതയോ? - Fr. Joseph Puthenpurackal" on YouTube

യുവതിയുവാക്കൾ അറിയാൻ !. ഇങ്ങനെ ചെയ്യ്താൽ ഏത് വിവാഹതടസവും മാറിക്കിട്ടും – Fr. Joseph Puthenpurackal

https://youtu.be/EjSookLAqgo Watch "യുവതിയുവാക്കൾ അറിയാൻ !. ഇങ്ങനെ ചെയ്യ്താൽ ഏത് വിവാഹതടസവും മാറിക്കിട്ടും - Fr. Joseph Puthenpurackal" on YouTube

നമുക്ക് മക്കൾ എത്ര വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാര്? സഭയോ, സർക്കാരോ ? – Babu Joseph

https://youtu.be/Og4w1wbODZU Watch "നമുക്ക് മക്കൾ എത്ര വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാര്? സഭയോ,സർക്കാരോ ? - Babu Joseph" on YouTube

Lessons from the Holy Family for us today

Catholicism Pure & Simple

from Saint Andrew Daily Missal:

“Is it not fitting,” says Leo XIII, “to celebrate the royal birth of the Son of the supreme Father, of the house of David and the glorious names of that ancient line? Yet it is more consoling for us to call to memory the little house at Nazareth and the humble life lived there; thus celebrating the hidden life of our Lord. For there the divine Child received his training in Joseph’s humble trade; there hidden and sheltered, He grew up and showed Himself ready to share the toil of a carpenter’s life. Let the moisture,” he seemed to say, “trickle over my limbs before they are drenched with the torrent of my blood, and the pain of this labour shall go to atone for the sins of men.” Close to the divine Child is His tender Mother; close to Joseph stands his devoted wife…

View original post 1,090 more words

DEAR JUNE!

The Godly Chic Diaries

The bible declares: “There I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.” — Mark 11:2

When you are filled with sadness. When your tears begin to fall and you feel there is no end. Remember this: God is with you. He will never leave you. He will never forsake you. That’s His unfailing, never-changing promise.

A few days ago I received an e-mail from a fellow blogger asking for prayer. This e-mail touched my heart in such a way that I decided to open up a prayer initiative on my blog called DEAR JUNE! Here fellow bloggers can send me their prayer requests via e-mail: @junaisha23.gmail.com — I will personally pray with/for them.

Here’s a small snippet of the e-mail: “As a woman of faith, would you add my sister, Jacque, to your prayer list until January 13.
She…

View original post 178 more words

Jesus & Paul – Different Messages? Part 13

Considering the Bible

PaulIn the past few months I have noticed that there are rumblings – at least in my world – of some internet folks trying to make out the message of Paul to be different that that of Jesus.

Never mind the fact that Jesus was dealing with a nation in the last gasps of it’s life and His pleading for their repentance, and Paul’s focus on “making that tent bigger for them dirty Gentiles” (See Isaiah 54:2-3)

Why?  I don’t know, and at this point I am not concerned with their motivation, since I will assume the worst, which may not be fair.

Nevertheless, as I was browsing my computer bible study files, I providentially tripped over the following information.  I must have found this info years back, and will not take credit for the compiling of the verses, but for the life of me, I am not sure where…

View original post 503 more words

God’s Beloved

My Pastoral Ponderings

And a voice came from heaven, “You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased.”

Mark 1:11

God’s Beloved

 Such heavenly words, God speaks from above,
 Addressed to us all through God's only son:
 “You are the children I can't help but love.”
 Words not yet heard by all under the sun,
 And even when heard, we still at times doubt,
 Struggling to see what our God sees in us. 
 When we displease ourselves, inside and out,
 How then can God's love be something we trust? 
 Come to the manger, the river, the cross,
 See other sinners, loved and forgiven,
 Remember the Shepherd, seeking the lost,
 Not to judge, but that grace might be given. 
 When God looks at us, Love is all God sees,
 Daughters and sons with whom God is well pleased. 

The Jordan River

View original post

Jesus is Coming Soon!

NarrowPathMinistries

By Dr. David R. Reagan

Listen in: English | Belarusian | Polish | Portuguese | Russian | Spanish

Read in: English (Extended Version) | Chinese | German | Portugese | Swedish

Many people believe there is nothing that can be known about the timing of the Lord’s return because Jesus said He would return like a “thief in the night” (Matthew 24:42-44).

But Paul makes it clear in 1 Thessalonians 5:1-6 that Jesus’ statement does not apply to believers: “But you, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you like a thief…” He then proceeds to explain why: “for you are all sons of light and sons of day. We are not of night nor of darkness; so then let us not sleep as others do, but let us be alert and sober.” Paul is referring, of course, to the light of the Holy Spirit…

View original post 13,941 more words

Luke- Week 7- Day 1

Study the Scriptures with Ben Jennings

But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,  (28)  Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.  (29) And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.  (30)  Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.  (31)  And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

Luke 6:27-28

Explanation:

It is helpful to understand these verses within the context of which Jesus spoke them and how Luke related them in the flow of thought of the chapter.

In Luke 6:1-5 we find that Jesus had disciples that were following him. Verses 1-5 describes a problem that the pharisees…

View original post 775 more words

God’s People, God’s Priorities [Sermon PLUS extra content]

MatthewRuttan.com

We need to focus on (and listen to) the voice of God if we are to be found faithful. Can you imagine playing on a team and never listening to the coach?

But it’s hard in a world of distraction, isn’t it? There are so many other voices and factors trying to throw us off course!

This sermon is based on the story of the boy Jesus in the temple (Luke 2:41-52) and seeks to re-focus us on the voice of God if we are to truly be his people and set priorities that are consistent with his own.

In short, God’s people pursue God’s priorities.

As always, the YouTube version of the sermon is below. However, you will notice that there are TWO audio-only files underneath. The first is the sermon itself.

The SECOND is a new feature. It includes extra material. Why? Because when…

View original post 103 more words

Mother Knows Best: New Year’s Resolutions for Catholics

Clarifying Catholicism

By Nick Jones, University of Rhode Island

You know the drill. It’s the New Year, so everyone is posting or talking about their resolutions. Some seem better, or at least more actionable, than others. Regardless of the specifics, they all seem to hover around the idea of self-improvement. No one’s goal is ever to become a worse person. How should we Catholics understand this notion of self-improvement? Contrary to the culturally woke notion of self-love as an end in itself, we are called to love ourselves for God’s sake. To be sure, we ought to be constantly cooperating with God and His actual graces in order to become more like Him. Consider the Parable of the Talents (cf. Matthew 25:14–30). Much is expected of those of us to whom much has been given. The greatest talent, or gift, entrusted to us is that of the Faith. Thus, if we want…

View original post 1,522 more words

അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 07

♦️♦️♦️ January 07 ♦️♦️♦️പെനാഫോര്‍ട്ടിലെ വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ ബാര്‍സിലോണയിലെ പെനാഫോര്‍ട്ടിലുള്ള ഒരു സമ്പന്നകുടുംബത്തിലാണ് വിശുദ്ധ റെയ്മണ്ട് ജനിച്ചത്. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തില്‍ ചെറുപ്പം മുതലേ ആകൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹം ദൈവവചന വ്യാഖ്യാനത്തിന് കൂടുതല്‍ സമയം കണ്ടെത്തിയിരിന്നു. യൌവനത്തിന്റെ കുറച്ചു കാലഘട്ടം സാഹിത്യ-മാനവിക വിഷയങ്ങളില്‍ അദ്ധ്യാപകനായി ബാഴ്സിലോണയില്‍ സേവനമനുഷ്ട്ടിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബൊളോണയിലേക്ക് പോയി. പൊതു-സഭാനിയമങ്ങളിലും വിശുദ്ധ ലിഖിത വ്യാഖ്യാനത്തിലും അഗ്രാഹ്യ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ വിശുദ്ധന്‍, അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും … Continue reading അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 07

അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 09

♦️♦️♦️ January 09 ♦️♦️♦️വിശുദ്ധരായ ജൂലിയനും, ബസിലിസ്സായും ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ ഈജിപ്തിലാണ് വിശുദ്ധരായ ജൂലിയനും, ബസിലിസ്സായും ജീവിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹബന്ധത്തിലൂടെ ഒന്നായെങ്കിലും പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ബ്രഹ്മചര്യപരവും, ആശ്രമ തുല്ല്യവുമായ ജീവിതമാണ് അവര്‍ നയിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവനും പാവങ്ങളേയും, രോഗികളേയും സഹായിക്കുവാന്‍ അവര്‍ ചിലവഴിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഭവനത്തില്‍ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി അവര്‍ സ്വഭവനത്തെ ഒരാശുപത്രിയാക്കി മാറ്റാന്‍ മടിച്ചില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും വെവ്വേറെ താസസ്ഥലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതില്‍ പൊതുവായുള്ള മേല്‍നോട്ടം വിശുദ്ധ ജൂലിയനും സ്ത്രീകളുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന്റെ … Continue reading അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 09

അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 10

♦️♦️♦️ January 10 ♦️♦️♦️വിശുദ്ധ വില്യം ബെറൂയര്‍ ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ ബെല്‍ജിയത്തില്‍ റനവേഴ്സില്‍ ഒരു കുലീന കുടുംബത്തിലാണ് വില്യം ബറുയര്‍ ജനിച്ചത്. ബാല്യം മുതല്‍ക്കു തന്നെ വില്യം സമ്പത്തിനോടും ലൌകികാര്‍ഭാടങ്ങളോടും അവജ്ഞ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിന്നു. അവയുടെ വിപത്തുകളെ പറ്റി ബോധവാനായിരിന്ന ബാലന്‍ പഠനത്തിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും പൌരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. പുരോഹിതനായ ശേഷം സ്വാസ്സോണിലും പാരീസിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ട്ടിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗ്രാന്‍റ് മോന്തിലേക്ക് താമസം മാറി. അവിടെ വൈദികരും സഹോദരന്മാരും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ കണ്ട് വില്യം … Continue reading അനുദിനവിശുദ്ധർ – ജനുവരി 10