ഒരുക്കമുള്ള ബലി.

നീ ഒരുക്കത്തോടെ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലി ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. Peace is the simplicity of heart, serenity of mind, tranquility of soul, the bond of love.Saint Pio❤️🔥 Good Morning… Have a blessed day…

Advertisement