പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക | Eucharistic Quotes

"ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക; നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും."…………………………………………..വി. ജോൺ ബോസ്കോ . പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. “God, of your goodness, give me yourself; you are enough for me, and anything less that I could ask for would not do you full honor. And if I ask anything that is less, I shall always … Continue reading പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക | Eucharistic Quotes