പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക | Eucharistic Quotes

“ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക; നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും.”
…………………………………………..
വി. ജോൺ ബോസ്കോ .


പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

“God, of your goodness, give me yourself; you are enough for me, and anything less that I could ask for would not do you full honor. And if I ask anything that is less, I shall always lack something, but in you alone I have everything’.”

― Julian of Norwich, Revelations of Divine Love🌹🔥
Good Morning… Have a blessed Sunday…

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s