ദനഹാതിരുനാൾ Zion Innovative Media

https://youtu.be/nhUFds31y4w

മുഖത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖംമൂടി അഴിച്ചു വച്ചാൽ ശെരിക്കും നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാലോ

https://youtu.be/si8qnHUJrf4